Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 października 2020r.

LI.6733.34.2020.BP

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 15 października 2020r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  działającego przez pełnomocnika Pana Daniela Goc Prezesa zarządu PDG Sp. z o.o. postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej PVC Ø315, Ø500, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego Ø160mm w pasie drogi powiatowej nr 1241 W Ciechanów – Młock - Wola Młocka - Luszewo w miejscowości Kownaty Żędowe gmina Ciechanów.

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 5 dni od daty publikacji obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów. Przekazano Wnioskodawcy oraz Sołtysowi sołectwa Kownaty Żędowe z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

 

Wyświetlono: 46

Facebook.com Twitter.com