Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 października 2020r.

LI.6733.31.2020.BP

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 5 października 2020r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 5.10.2020r. została wydana decyzja Nr 30/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy sieci wodociągowej z rur PN110 na działkach nr 196/2, 186/1 i 184/4 w obrębie Ojrzeń gmina Ojrzeń.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w godzinach od 9.00 do 15.00 (z wyłączeniem dni świątecznych i sobót, tel. 23 672 26 46 w. 116).

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Ciechanów w terminie 14 od doręczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

            Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 późn.zm), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

            Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i w gminie Ojrzeń, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, Urzędu Gminy Ojrzeń przekazano Wnioskodawcy i właścicielom nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja.

 

 

             Wójt Gminy Ciechanów

 

                    /-/ Marek Kiwit

 

Wyświetlono: 33

Facebook.com Twitter.com