OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 września 2020r.

LI.6220.7.2020.BP

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 29 września 2020r.

Zgodnie art.9, art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz.256 ze zm.)  zawiadamiam że dnia 29 września 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew.: 178/9 i 178/10  w obrębie Mieszki Różki gmina Ciechanów.

Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w dni robocze w godzinach 9.00 do 15.00, w terminie 14 dni od daty publikacji obwieszczenia.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Ciechanów w terminie 14 od doręczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

            Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów przekazano Sołtysowi sołectwa Mieszki Różki i Sokołówek z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

 

Wyświetlono: 35

Facebook.com Twitter.com