Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

17 sierpnia 2020 10:04 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 21 sierpnia 2020 r.

Ciechanów, 14.08.2020 r.

OP.0002.6.2020

                                                Radni/Sołtysi/Wszyscy

                                        

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję XXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 21 sierpnia 2020 r. /tj. piątek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,

ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.


Początek obrad o godz. 10.00


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 8. Zajęcie stanowiska w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 /-/Eugeniusz Olszewski

 

 

Przeczytano: 226 razy.| Wydrukuj|Do góry