Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

05 czerwca 2020 11:31 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 02.06.2020 r.

 

Sz.P.

 

 

 

Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  Rady Gminy Ciechanów w dniu 09.06.2020 r. o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2019 rok”.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej z rok 2019.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Ciechanów oraz z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2019.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2019.
 7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Ciechanów.
 8. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na 2020 rok.
 9. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanów w 2020 roku.
 10. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości gruntowej zabudowanej  oraz ustalenia wysokości bonifikaty.
 11. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Kownaty Żędowe.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Nowakowski

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 244 razy.| Wydrukuj|Do góry