Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

29 maja 2020 12:55 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Ogłoszenie o debacie nad Raportem o stanie Gminy Ciechanów za 2019 rok

OGŁOSZENIE

 

 

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY CIECHANÓW W ROKU 2019

 

 

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Ciechanów zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Ciechanów raport o stanie gminy.

 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

 

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę,
w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. Zgodnie z art. 28aa ust. 6 w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Termin sesji ustalono na dzień 19 czerwca 2020 roku.

 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

W związku z ustaleniem terminu sesji Rady Gminy, na której ma być przedstawiony Raport, na dzień 19 czerwca 2020 r. zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Ciechanów do 18 czerwca 2020 roku do godz. 15.30.

W załączeniu formularz zgłoszenia w debacie do pobrania.

                                                                                  

                                                                            

 

Przeczytano: 317 razy.| Wydrukuj|Do góry