Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

27 marca 2020 11:19 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Załącznik do uchwały nr 28/20

Sejmiku Województwa  Mazowieckiego z dnia 3 marca 2020 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Sejmik Województwa  Mazowieckiego

 

na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) w związku z art. 8 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2087) oraz art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283), informuje o przyjęciu uchwały nr 27 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów     poza     aglomeracjami,     tj.     obszarów     dróg     krajowych     zaliczanych o obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

 

Treść uchwały wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa dostępna jest w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego  www.mazovia.pl,  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa (Ili piętro, pokój 309, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-14:00).

 

 

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

 

/-/ Ludwik Rakowski

Przeczytano: 401 razy.| Wydrukuj|Do góry