Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

18 lutego 2020 13:27 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

 

Urząd Gminy Ciechanów
ul. Fabryczna 8
06-400 Ciechanów
tel./fax 23 672 26 46
e-mail: urzad@gminaciechanow.pl

Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, z późn. zm.) Wójt Gminy Ciechanów informuje o przystąpieniu do sporządzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy.

Urząd Gminy Ciechanów przypomina, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych,
i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, przez okazanie takich umów
i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Do nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których nikt nie mieszka, a wytwarzane są odpady komunalne zalicza się np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, targowiska, cmentarze itp.

Dopuszcza się w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym. Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do: 

  • uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją,
  • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej. 

Jednocześnie informujemy, że brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ww. ustawy.

W związku z powyższym wszyscy przedsiębiorcy z terenu naszej gminy, którzy do tej pory nie zawarli jeszcze takiej umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać oraz przesłać lub dostarczyć kopię umowy do Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów w terminie do 01.04.2020 r.

Wójt Gminy Ciechanów
/-/ Marek Kiwit

Przeczytano: 456 razy.| Wydrukuj|Do góry