Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

10 lutego 2020 09:28 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE WNIOSKÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE CIECHANÓW

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE WNIOSKÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE CIECHANÓW

         Na podstawie Uchwały Nr XXIX/208/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Ciechanów

Wójt Gminy Ciechanów

ogłasza

otwarty konkurs wniosków na wsparcie rozwoju sportu w

Gminie Ciechanów

 

W otwartym konkursie wniosków mogą uczestniczyć kluby sportowe działające na terenie Gminy Ciechanów nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, o którym mowa w §1 ust. 2 ww. uchwały.

 

I. Przedmiot zgłaszanych wniosków:

  1. Niniejszy konkurs dotyczy wniosków, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do:

a) poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,

b) osiągania wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

c) poprawy kondycji fizycznej i zdrowia mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia,

d) umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy

   Ciechanów.

  1.  Z dotacji celowej mogą być dofinansowane wydatki, w szczególności na:

a) organizowanie zawodów sportowych na terenie gminy,

b) zakup sprzętu sportowego,

c) pokrycie kosztów transportu związanych z uczestnictwem w zawodach sportowych,

d) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

e) wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

f) pokrycie kosztów delegacji sędziowskiej.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania w ramach ogłoszonego konkursu

 

Na realizację projektów w roku 2020 przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 50.000,00zł (słownie:

Pięćdziesiąt  tysięcy złotych).

 

III. Wsparcie na podstawie niniejszego ogłoszenia obejmuje wnioski realizowane w roku 2020 z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania określone zostaną w zawartych umowach.

 

IV. Warunki realizacji zadania w ramach  konkursu

Dotacje mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie Gminy Ciechanów nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku:

a)  realizujące cel publiczny z zakresu sportu o którym mowa w punkcie I,

b) angażujące się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz Urzędem Gminy przy realizacji zadań

    publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców Gminy Ciechanów.

 

V. Termin składania wniosków :

1. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, 06-400 Ciechanów, ul. Fabryczna 8, pok. Nr 1

   (sekretariat Urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2020 r. do godz. 12.00.

2. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie, oddzielnie na każde zadanie.

3. Koperta musi być opisana w następujący sposób:

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Ciechanów dla klubu sportowego
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy”.

 

VI. Wymagane dokumenty :

1. Prawidłowo i czytelnie wypełniony wniosek, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli,        zgodnie z wyciągiem z ewidencji lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Aktualny odpis z rejestru lub lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.

3. Aktualny statut klubu,

4. Wszystkie kopie złożonych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie  z zapisem w statucie.

 

 

VII. Tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru wniosku :

1. Otwarcie złożonych wniosków nastąpi w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 10.00.

2. Złożone wnioski  będą opiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez wójta lub powołaną przez niego Komisję Konkursową.

3.Kryteria formalne oceny:

a) wniosek złożony przez podmiot uprawniony,

b) prawidłowo wypełniony formularz wniosku,

c) złożone dokumenty o których mowa w pkt VI ogłoszenia.

4. Kryteria merytoryczne:

a)  zgodność oferty z celem publicznym, określonym w pkt. I ppkt 1 ogłoszenia,

b) znaczenie zadania dla Gminy Ciechanów,

c) pozytywna ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego.

5. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona w przypadku:

a) złożenia wniosku po terminie,

b) złożenia wniosku  bez wymaganych załączników,

c) złożenia wniosku w niewłaściwy sposób (niezgodnie z ogłoszeniem konkursu, np. przesłanie faksem, drogą

    elektroniczną,

d) złożenia wniosku na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie stanowiącym załącznik

    do ogłoszenia,

e) złożenia wniosku przez podmiot nieuprawniony,

f)  złożenia wniosku nie podpisanego  przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnego odpisu

    z ewidencji lub KRS-u.

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku wójt wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku i wyznacza dodatkowy trzydniowy termin.

7. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

VIII. Przekazanie dotacji.

1. Dotacja będzie udzielona klubowi sportowemu po zawarciu umowy, na rachunek bankowy Wnioskodawcy po podpisaniu umowy.
2. Dotacja może być wypłacona jednorazowo lub w transzach.

 

IX. Ogłoszenie wyników.

1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2. Wnioskodawcy zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu.

 

X. Postanowienia końcowe.

1.Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn, przesunięcia terminu         składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

2.Od decyzji wójta o przyznaniu dotacji nie przysługuje odwołanie.

 

 

 

Ciechanów, dnia 10.02.2020r.

 

                                                                                                                                      Wójt   Gminy

 

                                                                                                                                      /-/ Marek  Kiwit

 

 

Załącznik:

- wzór wniosku – załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/208/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013r.

  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Ciechanów.

 

 

Przeczytano: 343 razy.| Wydrukuj|Do góry