Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

31 października 2019 09:07 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 30.10.2019 r.

 

 

OP.0002.10.2019

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 13 listopada 2019 r. /tj. środa/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.

 

 

Początek obrad o godz. 10.00

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski i uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 4. Wypowiedzi radnych gminy.
 5. Wypowiedzi i zapytania sołtysów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych w miejscowości Mieszki Wielkie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXVIII/159/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół.
 12. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Ciechanów za rok szkolny 2018/2019.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Gąski i południowej części wsi Pęchcin.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chruszczewo, gmina Ciechanów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Modełka, gmina Ciechanów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Eugeniusz Olszewski

Przeczytano: 392 razy.| Wydrukuj|Do góry