Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

31 października 2019 09:02 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 30.10.2019 r.

 

 

Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 06.11.2019 r. /środa/ o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.
 3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2019.
 4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąski.
 6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych w miejscowości Mieszki Wielkie.
 7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXVIII/159/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół.
 8. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Ciechanów za rok szkolny 2018/2019.
 9. Zapoznanie się z projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Gąski i południowej części wsi Pęchcin.
 10. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chruszczewo, gmina Ciechanów.
 11. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Modełka, gmina Ciechanów.
 12. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Janusz Lazarski

Przeczytano: 368 razy.| Wydrukuj|Do góry