Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

26 lipca 2019 09:13 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Wójt Gminy Ciechanów zawiadamia, że na podstawie Uchwały nr VIII/58/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty od dnia 1 sierpnia 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:


  • 10,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 18,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące od sierpnia do grudnia 2019 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

 

Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629 i z 2019 r. poz. 730) w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciel nieruchomości  zobowiązany będzie wówczas do uiszczania opłaty stosując wysokość opłaty określoną w zawiadomieniu.

 

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629 i z 2019 r. poz. 730).

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

Przeczytano: 1106 razy.| Wydrukuj|Do góry