Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

01 lipca 2019 14:30 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zapytanie ofertowe na stanowiska: z produktami regionalnymi, handlowe oraz usługi rekreacyjne – rozrywkowe dla dzieci typu zabawki,, Dmuchańce” na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego,, AGROTUR” w miejscowości Niestum ul. Okrężna 35 gm. Ciechanów, podczas trwania wydarzenia „Dożynki Gminne”

Ciechanów, dnia 1.07.2019 r.

OP.033.2.2019.DF

 

Zapytanie ofertowe na stanowiska: z produktami regionalnymi, handlowe oraz usługi rekreacyjne – rozrywkowe dla dzieci typu zabawki,, Dmuchańce” na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego,, AGROTUR” w miejscowości Niestum ul. Okrężna 35 gm. Ciechanów, podczas trwania wydarzenia „Dożynki Gminne”

Zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) zapytanie ofertowe nie podlega stosowaniu ww. ustawy.

 1. I.                    OGŁASZAJĄCY

Gmina Ciechanów

Ul. Fabryczna 8

06-400 Ciechanów

REGON: 130378022

NIP: 566-18-92-908

Tel. 23 672 26 46 w. 122

e-mail: d_filipowicz@gminaciechanow.pl

 1. II.                  PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu jest wynajem terenu przeznaczonego do prowadzenia punktów handlowo- rekreacyjnych na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego,, AGROTUR” w miejscowości Niestum, ul. Okrężna 35 gm. Ciechanów podczas trwania wydarzenia ,, Dożynki Gminne”

Część

Nazwa

Minimalna ilość stanowiska

Minimalna kwota brutto:

1

Stanowisko z popcornem

2 stanowiska

200,00 zł

2

Stanowisko z watą cukrową

2 stanowiska

200,00 zł

3

Stanowisko z lodami

1 stanowisko

250,00 zł

4

Wyłączność na stanowisko typu
,, Zakręcony Ziemniak”

1 stanowisko

250,00 zł

5

Stanowisko z produktami ( wyrobami) regionalnymi itp.

1 stanowisko

250,00 zł

6

Wyłączność na stanowisko handlowe z zabawkami produkowanymi seryjnie itp.( z wyłączeniem materiałów pirotechnicznych)

1 stanowisko

300,00 zł

7

Stanowisko z balonami helowymi

2 stanowiska

200,00 zł

8

Stanowisko z małą rekreacją np. ,, strzelnica” itp.

1 stanowisko

300,00 zł

9

Wyłączność na dmuchane zabawki          ( minimum 4 zabawki)

1 stanowisko

1 000,00 zł

 

Jeden potencjalny Wykonawca, może uzyskać wyłączność w przypadku, gdy Zamawiający wymaga wystawienia dwóch stanowisk, poprzez złożenie dwóch ofert na dwa oddzielne stanowiska.

Organizator informuje, iż wydarzenie zlokalizowane jest we wsi Niestum i nie ma wpływu na prowadzoną działalność handlową w okolicznych sklepach.

Opłata za udostepnienie prądu nie jest wliczona w cenę stanowiska/agregat prądotwórczy we własnym zakresie/.

 

Oczekiwania wobec Oferenta( dotyczy jednego stoiska):

Ceny na sprzedawanie produktu/usługi ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko, uwzględniając ceny lokalnego rynku.

Oferent powinien zapewnić estetyczne i sprawne zaplecze oraz utrzymywać czystość w obrębie działalności w trakcie trwania wydarzenia.

Wykonawca będzie świadczył usługę w wyznaczonym do tego miejscach.

Wykonawca w całości odpowiada za zgodność prowadzonej sprzedaży z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający żąda dostarczenia wszelkich atestów i ubezpieczenia dla stanowiska z zabawkami. Oferent, który nie dostarczy wraz z ofertą stosownych dokumentów zostanie wykluczony.

 

 1. III.                MIEJSCE REALIZACJI

Niestum ul. Okrężna 35, 06-400 Ciechanów, gm. Ciechanów woj. Mazowieckie

 1. IV.                TERMIN REALIZACJI

 

31.08.2019 r w godzinach 12.00-22:00 tj. 10 godzin

 

 1. V.                  ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Oferenta:

 1. Oferent zobowiązuje się do posiadania odpowiednich atestów/ certyfikatów jakości/ bezpieczeństwa dotyczące wyposażenia.
 2. Oferent zobowiązuje się po zakończeniu wydarzenia do oczyszczenia terenu ze śmieci i ich wywozu.
 3. Oferent zobowiązuje się być gotowy do rozpoczęcia usługi najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem wydarzeń.
 4. W przypadku nie dotrzymania umowy, Oferent zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 100 % kwoty umowy.
 5. Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego sprzętu, zapewnienia bezpieczeństwa klientom oraz utrzymania czystości w miejscu świadczenia usługi.
 6. Oferent zobowiązuje się do wniesienia opłaty za punkt do dnia podpisania umowy w kasie urzędu bądź przelewem na konto.

Zamawiający:

 1. Gwarantuje zabezpieczenie miejsca na punkty handlowe na ustalonym obszarze.

 

 

 1. VI.                WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU KONKURSOWYM

 

Ofertę może złożyć wykonawca, który:

 1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonywania zamówienia.
 2. Dysponuje niezbędnym sprzętem do realizacji zadania.
 3. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
 4. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury/ rachunku wystawionego przez Zamawiającego.
 5. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą.
 6. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu i zasobach innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca dostarcza wraz z ofertą pisemne zobowiązanie dotyczące, możliwości dysponowania ww. zasobami.

 

 1. VII.              OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ( załącznik 1)

Oferta powinna być:

 • Opatrzona pieczątką firmową,
 • Posiadać datę sporządzenia,
 • Zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON lub KRS
 • Być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,
 • Podpisana czytelnie przez wykonawcę,
 • Zawierać wszystkie wymagane załączniki

Oferty nie spełniające wymogów podstawowych nie będą brane pod uwagę.

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć:

 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik 2),
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące użycia atestowanych/certyfikowanych sprzętów i materiałów,
 • Oświadczenia lub zaświadczenia o posiadaniu przez Oferenta stosownych uprawnień do prowadzenia tego typu działalności zgodnie z wymogami ustawowymi.

Kopię dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz kopię atestów i certyfikatów( dotyczy zabawek typu ,, dmuchańce”)

 • Parafowaną przykładową umowę ( załącznik 3).

 

 1. VIII.            MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście pod adres:

Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów do dnia 1.08.2019 r. do godziny 13.00 (decyduje data wpływu) lub przesłana drogą elektroniczną na adres:

d_filipowicz@gminaciechanow.pl

Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników, lub podpisane przez osoby, które nie są do tego upoważnione, nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem ofert.

Wykonawca winien uwzględnić realność realizacji oferowanych usług.

 

Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej www.bip.gminaciechanow.pl oraz zamieszczone w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

 

 1. IX.                OCENA OFERTY

100% cena

 1. X.                  OCENA OFERT BĘDZIE DOKONYWANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB

Wygrywa Oferent, który zaproponuje najwyższą cenę.

W przypadku zaproponowania takiej samej kwoty za to samo stanowisko. Zamawiający wezwie w określonym terminie potencjalnych wykonawców do ustnej licytacji w siedzibie Zamawiającego. Nie stawienie się na ustną licytację jest równoznaczna z rezygnacją oferenta.

 

 1. XI.                 INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Minimalna cena jaka Zamawiający chce uzyskać z jednego stanowiska:

Część

Nazwa

Minimalna ilość stanowiska

Minimalna kwota brutto:

1

Stanowisko z popcornem

2 stanowiska

200,00 zł

2

Stanowisko z watą cukrową

2 stanowiska

200,00 zł

3

Stanowisko z lodami

1 stanowisko

250,00 zł

4

Wyłączność na stanowisko typu
,, Zakręcony Ziemniak”

1 stanowisko

250,00 zł

5

Stanowisko z produktami ( wyrobami) regionalnymi itp.

1 stanowisko

250,00 zł

6

Wyłączność na stanowisko handlowe z zabawkami produkowanymi seryjnie itp.( z wyłączeniem materiałów pirotechnicznych)

1 stanowisko

300,00 zł

7

Stanowisko z balonami helowymi

2 stanowiska

200,00 zł

8

Stanowisko z małą rekreacją np.
,, strzelnica” itp.

1 stanowisko

300,00 zł

9

Wyłączność na dmuchane zabawki          ( minimum 4 zabawki)

1 stanowisko

1 000,00 zł

 

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie stanowiska.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz umieści informację w swojej siedzibie i stronie internetowej www.bip.gminaciechanow.pl do dnia 6.08.2019 r o ile oferty nie będą wymagały uzupełnień.

 1. XII.              DODATKOWE INFORMACJE

Okres związania oferta wynosi 14 dni.

Wszelkie zobowiązania wynikające z przedmiotowego dokumentu oraz oferty Wykonawcy zostaną przeniesione w całości do umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania.

 1. XIII.            KARY UMOWNE

Za niedopełnienie warunków umowy lub odstąpienie od wykonania umowy po jej podpisaniu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości – 100 % wartości zawartej umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wynajmu urządzeń lub usług niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia w przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od złożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienia warunków Zamawiającego ( certyfikaty, atesty). W powyższym przypadku koszty poniesie Wykonawca.

W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

Marek Kiwit

 

Załączniki:

 1. Formularz ofert
 2. Oświadczenie wykonawcy
 3. Umowa przykładowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 335 razy.| Wydrukuj|Do góry