Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

15 maja 2019 08:58 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

UWAGA DOTYCZY MIEJSCOWOŚCI: MIESZKI WIELKIE, MIESZKI-ATLE, MIESZKI-BARDONY, MIESZKI-RÓŻKI, BARDONKI - Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

 

 

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

DOTYCZY MIEJSCOWOŚCI: MIESZKI WIELKIE, MIESZKI-ATLE, MIESZKI-BARDONY,

MIESZKI-RÓŻKI, BARDONKI

Wójt Gminy Ciechanów informuje, że w związku z przystąpieniem w 2019 roku do opracowania „Ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków", wymaganej przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 1454) od dnia 8 maja 2019 r. na terenie gminy Ciechanów rozpocznie się inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Ciechanów zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji. Zgłoszenia obejmują podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji.                                                                                                                                            Sposób przeprowadzenie inwentaryzacji:                                                                                                     - możliwość dostarczenia wypełnionej ankiety osobiście do Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów (pokój nr 16) lub drogą pocztową do 15.06.2019 r.                

- przeprowadzanie ankiet z osobami uprawnionymi do udzielania informacji przez

upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Ciechanów.

Dostępność ankiet:

- Urząd Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów (pokój nr 16 ),
- strona internetowa Gminy Ciechanów www.gminaciechanow.pl,                                                             

- u Sołtysów.

Na podstawie przywołanych na wstępie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, obowiązek prowadzenia ewidencji przez gminy został wprowadzony w celu prowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz kontroli częstotliwości  i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania faktu korzystania z usług podmiotu, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie stosownych umów  i dowodów uiszczenia opłat za te usługi podczas przeprowadzania przedmiotowej kontroli.

Jednocześnie informuję, że eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy wymaga ponadto dokonania zgłoszenia Wójtowi Gminy Ciechanów zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 poz. 799 z późn. zm.).

W przypadku niedostarczenia zgłoszenia, Wójt Gminy Ciechanów będzie zobowiązany   do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe. W trakcie przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych trzeba będzie okazać się umową oraz rachunkami potwierdzającymi wywóz nieczystości ciekłych.

 

Przeczytano: 451 razy.| Wydrukuj|Do góry