Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

19 marca 2019 10:35 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 19.03.2019 r.

 

OP.0002.3.2019

 

Pan/Pani

Radni/Sołtysi/Wszyscy

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję VI Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 28 marca 2019 r. /tj. czwartek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.

 

Początek obrad o godz. 1000

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski i uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 4. Wypowiedzi radnych gminy.
 5. Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciechanów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kargoszyn, Ropele i Przążewo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujazdówek II, gmina Ciechanów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanów w 2019 roku”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru Gminy Ciechanów”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych /sołtysów/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Eugeniusz Olszewski

Przeczytano: 383 razy.| Wydrukuj|Do góry