Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

14 marca 2019 14:40 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 14.03.2019 r.

  

Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy Ciechanów w dniu 22.03.2019 r. /piątek/ o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.
 3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2019.
 4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciechanów.
 5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kargoszyn, Ropele i Przążewo.
 6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujazdówek II, gmina Ciechanów.
 7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanów w 2019 roku”.
 8. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru Gminy Ciechanów”.
 9. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie ustalenia diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych /sołtysów/.
 10. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Zygmunt Skałkowski

Przeczytano: 336 razy.| Wydrukuj|Do góry