Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

06 marca 2019 14:37 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2019 roku”

OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH


Wójt Gminy Ciechanów informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ciechanów:
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2019 roku”


I. Przedmiot konsultacji:
Projekt Uchwały Rady Gminy Ciechanów w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanów w 2019 roku”.

II. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
- rozpoczęcie – 06.03.2019r.
- zakończenie – 27.03.2019r.

III. Uczestnicy:
a) Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Ciechanów;
b) Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren Gminy Ciechanów;

IV. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:
Urząd Gminy Ciechanów
ul. Fabryczna 8
06-400 Ciechanów

V. Sposób wnoszenia uwag i opinii:
a) Uwagi i opinie dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy Ciechanów należy zgłaszać pisemnie na załączonym formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy Ciechanów;
b) Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
- odniesienie do zapisów konsultowanego projektu Uchwały wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem;
- pełną nazwę organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu, adres siedziby, numer rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji.
c) Nie będą uwzględniane opinie, uwagi, propozycje:
- przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

Przeczytano: 269 razy.| Wydrukuj|Do góry