Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

31 stycznia 2019 10:37 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia zajęć rękodzieła w formie warsztatów dla uczestników projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

 

 

 

Projekt „Rozwój usług społecznych  w Gminie Ciechanów”

RPMA.09.02.01-14-a668/18

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

Zapytanie ofertowe

dot. świadczenia zajęć rękodzieła w formie warsztatów  dla uczestników projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

 

I.Nazwa i adres zamawiającego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ciechanowie

ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów

tel. 23 672 48 74, fax: 672 26 46

e-mail: gops_ciechanow1@o2.pl

 

II. Tryb zapytania ofertowego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności – rozeznanie rynku.

 

III.Opis przedmiotu zapytania.

 

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie osoby   do przeprowadzenia zajęć rękodzieła w formie warszatów, prognozowana średnia liczba uczestników na warsztatach -15 osób z Klubu Senior+ w Gumowie 5D w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zajęcia będą się odbywać  w siedzibie Klubu Senior+ w Gumowie 5D gmina Ciechanów. Harmonogram szczegółowych zajęć rękodzieła  w ilości 40 godzin w roku 2019 i 40 godzin w roku 2020 (łącznie 80 godzin) zostanie przedstawiony Zamawiającemu usługę przez Wykonawcę. Warsztaty rękodzieła będą odbywać się w dni robocze, wykonawca usługi zapewni catering uczestnikom . Zamawiający zapewnia materiały na warsztaty rękodzieła.
W trakcie warsztatów uczestnicy poznają wybrane przez siebie techniki artystyczne i rękodzielnicze, stworzą  przedmioty codziennego użytku, a także przedmioty i upominki na każdą okazję. Poznają między innymi techniki decoupage , filcowania, tworzenia biżuterii.

Warsztaty będą służyć rozwijaniu twórczości artystycznej, pasji, zainteresowań, a także staną się okazją do wspólnego spędzania czasu.

 

IV. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna – umowa zlecenie.

V. Czas trwania umowy: okres trwania projektu – do 31.12.2020r.

V. Wymagania wobec wykonawców.
O niniejszą ofertę mogą ubiegać się  osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które wykażą, że spełniają łącznie następujące warunki:
1. posiadają wiedzę i umiejętności  niezbędne do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Oferent posiada:
a)  kwalifikacje do prowadzenia zajęć z rękodzieła
b) mile widziane doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z rękodzieła, ukończone kursy i szkolenia w zakresie technik artystycznych potwierdzone stosownymi dokumentami,
c) doświadczenie w pracy z osobami w szczególnej sytuacji życiowej, m.in.
z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem, potwierdzone stosownymi dokumentami ,
d) zatrudniona osoba będzie zobowiązana prowadzić dokumentację na potrzeby projektu. Zamawiający dokona rozliczeń finansowych za przepracowane godziny.

 

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału: 

a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie wobec Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;

b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;

c) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

d) osoby karane.

Z postępowania wykluczeni są także oferenci powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI. Kryteria oceny oferty:

a)      Kwalifikacje i przygotowanie zawodowe – 60%,

b)      Cena za 1 godz. wykonanej usługi – 40%.

 

VII. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć na „formularzu ofertowym”, którego wzór stanowi załącznik do zapytania. Do oferty należy dołączyć:

 1. CV  (Curriculum Vitae)
 2. List motywacyjny
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,  dyplom ukończenia studiów, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, czyli świadectwa pracy, zaświadczenia lub  referencje.
 5. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 6. 6.      Oświadczenie o niekaralności.

VIII. Termin i  miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie zawierającej nazwę i adres wykonawcy oraz informację „Oferta – zajęć rękodzieła w formie warsztatów w Klubie Senior+ w Gumowie 5D” do dnia 07.02.2019r. do godziny 15.00. Miejsce składania ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  06-400 Ciechanów, ul. Fabryczna 8 – pok. nr 8, 4,5, parter. 

 

IX. Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie zapytania

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapytania jest Pani Renata Lubczyńska  pracownik GOPS Ciechanów, tel. 23 672 48 74 wew. 119.

 

X.Informacja o wyborze wykonawcy

Do realizacji zamówienia wybrana zostanie oferta spełniająca wszystkie wymagania, zgodnie z kryteriami oceny.

 

 1. I.                    Pozostałe postanowienia

Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

Zatwierdzam:

 

Iwona Łukaszewska

Kierownik GOPS Ciechanów

 

 

…………………………………………….

                                                                             Miejscowość i data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności

na świadczenie  zajęć  rękodzieła w formie warsztatów dla uczestników  projektu

pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”.

 

Dane oferenta:

Imię i nazwisko (nazwa)……………………………………………….………………………..……………………………..........................................................................................................

Adres zamieszkania (siedziby):………….………………………………...................................

Telefon:……..………………………………………………………..........................................

Adres e-mail: ………………………………………………..…….…………............................

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na świadczenie zajęć rękodzieła  na potrzeby projektu ,,Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”:

- oferuję realizację zajęć rękodzieła w ilości 40 godz. w 2019r.,  w ilości 40 godz. w 2020r., z cateringiem za cenę netto......................zł za usługę i cenę brutto.................za usługę.

 

 1. Oświadczam, że jestem (zaznaczyć właściwe):

o osobą fizyczną, która osobiście będzie wykonywać zajęcia rękodzieła

o osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w ramach której osobiście będę wykonywać zajęcia rękodzieła

 

 1. Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie, odpowiednie do realizacji zamówienia oraz spełniam wszystkie wymagania prawne niezbędne do prowadzenia usług będących przedmiotem zapytania ofertowego.

 

 1. Oświadczam, ze zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, akceptując wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz uzyskałam/em  konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

 

 1. Oświadczam, że nie jest osobą powiązaną z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

 

…………………………………….

czytelny podpis oferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

 1. CV  (Curriculum Vitae)
 2. List motywacyjny
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, dyplom ukończenia studiów, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, czyli świadectwa pracy, zaświadczenia lub  referencje.
 5. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji
 6. Oświadczenie o niekaralności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula o ochronie danych osobowych

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 2. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

a)      administratorem moich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów reprezentowany przez Kierownika ,

b)      podstawę prawną do przetwarzania moich danych osobowych jest ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. ( Dz.U. z 2018 poz. 1000), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.,

c)      moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozstrzygnięcia oferty z rozeznania rynku na wykonanie zajęć rękodzieła w formie warsztatów dla uczestników  Klubu Senior+ w Gumowie w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”,

d)      podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o zakwalifikowanie do świadczenia usług społecznych,

e)      mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.    

 

 

Miejscowość, dn. ……………………........................                  ………….......................

    (czytelny podpis oferenta)

 

Oświadczenie o niekaralności

 

Ja niżej podpisany/a

 

.....................................................................................................................................................

zamieszkały/a

 

..................................................................................................................................................... świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań

 

oświadczam iż nie byłem karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że korzystam z pełni praw publicznych.

 

 

 

Miejscowość, dn. ……………………........................                  ………….........................

    (czytelny podpis oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 321 razy.| Wydrukuj|Do góry