Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

31 stycznia 2019 10:29 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia zajęć fizjoterapeutycznych w tym masaży usprawniających dla uczestników projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów

 

 

 

Projekt „Rozwój usług społecznych  w Gminie Ciechanów”

RPMA.09.02.01-14-a668/18

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

Zapytanie ofertowe

dot. świadczenia zajęć fizjoterapeutycznych w tym masaży usprawniających  dla uczestników projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

 

I.Nazwa i adres zamawiającego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ciechanowie

ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów

tel. 23 672 48 74, fax: 672 26 46

e-mail: gops_ciechanow1@o2.pl

 

II. Tryb zapytania ofertowego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności – rozeznanie rynku.

 

III.Opis przedmiotu zapytania.

 

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie fizjoterapeuty  do przeprowadzenia zajęć   w tym masaży usprawniających  dla 25 osób starszych z Klubu Senior+ w Gumowie 5D w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zajęcia będą się odbywać w sali rehabilitacyjno-ruchowej, w siedzibie Klubu Senior+ w Gumowie 5D gmina Ciechanów. Harmonogram szczegółowych zajęć fizjoterapeutycznych w tym masaży usprawniających w ilości 120 godzin w roku 2019 i 100 godzin w roku 2020 (łącznie 220 godzin) zostanie przedstawiony przez Zamawiającego usługę po wyłonieniu Wykonawcy. Zajęcia będą odbywać się w dni robocze.
Zakres zajęć obejmuje przeprowadzenie wstępnej diagnozy z każdym uczestnikiem na podstawie zaświadczenia lekarskiego, a następnie ustalenie zabiegów fizjoterapeutycznych w oparciu o indywidualne potrzeby i oczekiwania. Zajęcia z fizjoterapeutą mają na celu ogólną poprawę kondycji ruchowej, zmniejszenie bądź likwidację dolegliwości bólowych, poprawę  wydolności układu oddechowego, układu krążenia, układu nerwowego, minimalizowanie ryzyka upadków, wspomaganie samodzielności, działać rozluźniająco na struktury mięśniowo-więzadłowe.  Będą to działania usprawniająco -ruchowe z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury rehabilitacyjnej (drabinki gimnastyczne, rowery stacjonarne, materace), masaże usprawniające indywidualne.

Podstawowym celem fizjoterapii seniorów jest przede wszystkim doprowadzenie do samodzielności, tak aby osoba w podeszłym wieku była samowystarczalna.

 

 

IV. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna – umowa zlecenie.

V. Czas trwania umowy: okres trwania projektu – do 31.12.2020r.

V. Wymagania wobec wykonawców.
O niniejszą ofertę mogą ubiegać się  osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które wykażą, że spełniają łącznie następujące warunki:
1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Oferent posiada:
a) wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu fizjoterapii , umożliwiające prowadzenie zajęć jako fizjoterapeuta, potwierdzone kopiami dyplomów, zaświadczeń o ukończonych studiach podyplomowych, kursów, szkoleń itp.,
b) co najmniej 3 - letnie doświadczenie w pracy na stanowisku fizjoterapeuty
w wymiarze miesięcznym odpowiadającym co najmniej 1 etatowi za każdy miesiąc w przedmiotowym okresie, potwierdzone stosownymi dokumentami m.in. kopiami umów o pracę, zakresu obowiązków, umów cywilnoprawnych, referencji, listów polecających, itp.
c) doświadczenie w pracy z osobami w szczególnej sytuacji życiowej, m.in.
z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem, potwierdzone stosownymi dokumentami ,
d) doświadczenie kliniczne w pracy z osobami starszymi oraz osobami doświadczającymi trudności charakterystycznych dla podeszłego wieku (np. urazy mózgu, choroby otępienne, wylewy, udary, choroby przewlekłe układu krążenia oraz układu ruchowego).

e) zatrudniony fizjoterapeuta będzie zobowiązany prowadzić dokumentację diagnostyczną i konsultacyjną dla osoby wspieranej na podstawie której Zamawiający dokona rozliczeń finansowych za przepracowane godziny.

 

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału: 

a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie wobec Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;

b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;

c) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

d) osoby karane.

Z postępowania wykluczeni są także oferenci powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI. Kryteria oceny oferty:

a)      Kwalifikacje i przygotowanie zawodowe – 70%,

b)      Cena za 1 godz. wykonanej usługi – 30%.

 

VII. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć na „formularzu ofertowym”, którego wzór stanowi załącznik do zapytania. Do oferty należy dołączyć:

 1. CV  (Curriculum Vitae)
 2. List motywacyjny
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,  dyplom ukończenia studiów, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, czyli świadectwa pracy, zaświadczenia lub  referencje.
 5. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 6. 6.      Oświadczenie o niekaralności.

VIII. Termin i  miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie zawierającej nazwę i adres wykonawcy oraz informację „Oferta – zajęć fizjoterapeutycznych w tym masaży usprawniających w Klubie Senior+ w Gumowie 5D” do dnia 07.02.2019r. do godziny 15.00. Miejsce składania ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  06-400 Ciechanów, ul. Fabryczna 8 – pok. nr 8, 4,5, parter. 

 

IX. Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie zapytania

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapytania jest Pani Renata Lubczyńska  pracownik GOPS Ciechanów, tel. 23 672 48 74 wew. 119.

 

X.Informacja o wyborze wykonawcy

Do realizacji zamówienia wybrana zostanie oferta spełniająca wszystkie wymagania, zgodnie z kryteriami oceny.

 

 1. I.                    Pozostałe postanowienia

Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

Zatwierdzam:

 

Iwona Łukaszewska

Kierownik GOPS Ciechanów

 

 

…………………………………………….

                                                                             Miejscowość i data

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności

na świadczenie  zajęć  fizjoterapeutycznych w tym masaży usprawniających dla uczestników  projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”.

 

Dane oferenta:

Imię i nazwisko (nazwa)……………………………………………….………………………..……………………………..........................................................................................................

Adres zamieszkania (siedziby):………….………………………………...................................

Telefon:……..………………………………………………………..........................................

Adres e-mail: ………………………………………………..…….…………............................

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na świadczenie zajęć fizjoterapeutycznych w tym masaży usprawniających na potrzeby projektu ,,Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

- oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę netto ……… zł za 1 godz. świadczenia zajęć fizjoterapeutycznych w tym masaży usprawniających tj. za cenę brutto………………. za 1 godz. usługi

- oferuję realizację zajęć fizjoterapeutycznych w tym masaży usprawniających w ilości 120 godz. w 2019r.,  w ilości 100 godz. w 2020r.

 

 1. Oświadczam, że jestem (zaznaczyć właściwe):

o osobą fizyczną, która osobiście będzie wykonywać zajęcia fizjoterapeutyczne w tym masaże usprawniające

o osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w ramach której osobiście będę wykonywać  zajęcia fizjoterapeutyczne w tym masaże usprawniające

 

 1. Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie, odpowiednie do realizacji zamówienia oraz spełniam wszystkie wymagania prawne niezbędne do prowadzenia usług będących przedmiotem zapytania ofertowego.

 

 1. Oświadczam, ze zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, akceptując wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz uzyskałam/em  konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

 

 1. Oświadczam, że nie jest osobą powiązaną z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

 

…………………………………….

czytelny podpis oferenta

 

 

Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

 1. CV  (Curriculum Vitae)
 2. List motywacyjny
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, dyplom ukończenia studiów, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, czyli świadectwa pracy, zaświadczenia lub  referencje.
 5. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji
 6. Oświadczenie o niekaralności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula o ochronie danych osobowych

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 2. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

a)      administratorem moich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów reprezentowany przez Kierownika ,

b)      podstawę prawną do przetwarzania moich danych osobowych jest ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. ( Dz.U. z 2018 poz. 1000), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.,

c)      moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozstrzygnięcia oferty z rozeznania rynku na wykonanie zajęć fizjoterapeutycznych w tym masaży usprawniających  dla uczestników  Klubu Senior+ w Gumowie w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”,

d)      podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o zakwalifikowanie do świadczenia usług opiekuńczych.

e)      mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.    

 

 

Miejscowość, dn. ……………………........................                  ………….......................

    (czytelny podpis oferenta)

 

Oświadczenie o niekaralności

 

Ja niżej podpisany/a

 

.....................................................................................................................................................

zamieszkały/a

 

..................................................................................................................................................... świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań

 

oświadczam iż nie byłem karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że korzystam z pełni praw publicznych.

 

 

 

Miejscowość, dn. ……………………........................                  ………….........................

    (czytelny podpis oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 315 razy.| Wydrukuj|Do góry