Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

24 stycznia 2019 08:48 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

ZARZĄDZENIE Nr 3/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w sprawie ustalenia regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „ Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

ZARZĄDZENIE Nr 3/2018

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

w sprawie ustalenia regulaminu naboru i uczestnictwa w  projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „ Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie umowy nr RPMA.09.02.01-14-a668/18-00 o dofinansowanie Projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  oraz pełnomocnictwa nr GOPS.414.1.2018 z dnia 01 marca 2018r. udzielonego przez Pana Marka Kiwita – Wójta Gminy zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „ Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie powyższego Regulaminu powierza się pracownikom socjalnym zatrudnionym w ramach projektu.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Koordynatorowi projektu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

                                                                                         Kierownik GOPS Ciechanów                                                                                                Iwona Łukaszewska

 

 

 

Przeczytano: 382 razy.| Wydrukuj|Do góry