Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

24 stycznia 2019 08:45 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi transportowej dla uczestników projektu pn. „ Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

 

 

Projekt „ Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

RPMA.09.02.01-14-a668/18

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Zapytanie ofertowe

dot. wykonania  usługi transportowej dla uczestników projektu pn. „ Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 1. I.                   Nazwa i adres zamawiającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów

tel. 23-672-48-74, fax. 23-672-26-46

e-mail: gops_ciechanow1@o2.pl

strona internetowa zamawiającego: www.ciechanow.naszops.pl

 

 1. II.                Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynkowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.

 

 1. III.             Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa, obejmująca dowóz uczestników projektu pn. „ Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” na zajęcia prowadzone w Klubie Senior+ , Gumowo 5D, gmina Ciechanów na następujących warunkach szczegółowych:

a)      dowóz uczestników na zajęcia w Klubie Senior + odbywa się codziennie, w dni robocze na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego harmonogramu,

b)      liczba uczestników każdego przejazdu: 16 – 20 osób,

c)      planowana trasa przewozu uczestników: w godzinach rannych , tak by uczestnicy projektu dotarli na godz. 9.00 do Klubu Senior+ : Kownaty Wojnowe, Kownaty Żędowe, Rykaczewo, Ujazdowo, Ujazdówek, Rydzewo, Gumowo, w godzinach popołudniowych ok. 13.00 – 13.30  trasa: Gumowo, Rydzewo, Ujazdówej, Ujazdowo, Rykaczewo, Kownaty Żędowe, Kownaty Wojnowe.

d)      Wykonawca zapewni sprawny technicznie bus lub autokar z liczbą miejsc umożliwiającą przewóz planowanej liczby osób ,

e)      Wykonawca przedstawi w ofercie opis techniczny pojazdu, którym planuje realizację usługi,

f)       Wykonawca będzie wystawiał comiesięczną fakturę za wykonane usługi na podstawie zawartej w Zamawiającym umowy na okres trwania projektu tj. do 31.12.2020r.

 

 1. IV.             Wymagania wobec wykonawców

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału: 

a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to , że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie wobec Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;

b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;

c) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

d) osoby karane.

Z postępowania wykluczeni są także oferenci powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. V.                Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć na „Formularzu ofertowym”, którego wzór stanowi załącznik do zapytania. Do oferty należy dołączyć:

 1. 1.      Opis techniczny busa lub autokaru, którym planowany jest transport uczestników.
 2. 2.      Oświadczenie o nie powiązaniu z zamawiającym.
  1. VI.             Kryteria oceny ofert

Kryteria wyboru oferty są następujące: cena: 100%

 

VII.     Termin i  miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie zawierającej nazwę i adres wykonawcy oraz informację „Transport uczestników Klubu Senior+ w Gumowie w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” do dnia 30.01.2019r. do godziny 14.00.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego: 06-400 Ciechanów, ul.Fabryczna 8 –pok. nr 8, parter . Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Ofertę można także przesłać drogą elektroniczną na adres gops_ciechanow1@o2.pl . Oferta przesłana drogą elektroniczną musi wpłynąć na powyższy adres przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. VIII.       Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie zapytania

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapytania  jest: Iwona Łukaszewska tel. 23 672 4874 wew.118.

 

 1. IX.             Informacja o wyborze wykonawcy

Do realizacji zamówienia wybrana zostanie oferta spełniająca wszystkie wymagania, która uzyskała najwięcej punktów zgodnie z kryteriami oceny.

 

 1. X.                Pozostałe postanowienia

Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

Zatwierdzam:

 

Iwona Łukaszewska

Kierownik GOPS Ciechanów

 

 

…………………………………………….

Miejscowość i data

 

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynkowego

dot. usługi transportowej dla uczestników Klubu Senior+ w Gumowie w ramach projektu pn. „ Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

 

Dane oferenta:

Imię i nazwisko (nazwa): ……………………………………………….………………………..…………………………….

Adres zamieszkania (siedziby):………….……………………………………………………………………………………

Telefon: ……..………………………………………………………….………………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………..…….……………………………………………………………......

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na dot. usługi transportowej dla uczestników Klubu Senior+ w Gumowie w ramach projektu pn. „ Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”.

- oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę:

 

Cena netto

Podatek VAT

Cena Brutto

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczam, ż posiadam wiedzę i doświadczenie, odpowiednie o realizacji zamówienia oraz spełniam wszystkie wymagania prawne niezbędne do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia.
 2. Oświadczam, ze zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, akceptując wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz uzyskałam/em  konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

 

 

 

………………………………………………….

pieczęć firmowa i czytelny podpis oferenta

 

 

Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

 1. Opis techniczny autokarów, którymi planowany jest transport
 1. Oświadczenie o nie powiązaniu z zamawiający
 2. Oświadczenie o niekaralności
 3. Klauzula o ochronie danych osobowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………

pieczątka firmowa wykonawcy

 

Opis techniczny busa lub autokaru, którym planowany jest transport

 

Opis powinien zawierać minimum następujące informacje:

- marka i model autokaru

- rok produkcji

- liczba miejsc

- wyposażenie

 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

 
   

 

 

 

 

 

…………………………………………………

pieczątka firmowa wykonawcy

 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

 

 

Niniejszym oświadczam, iż Wykonawca: …………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

-     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

-     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;

-     pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

 
   

 

 

 

Przeczytano: 402 razy.| Wydrukuj|Do góry