Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

24 stycznia 2019 08:40 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług psychologicznych w punkcie poradnictwa indywidualnego oraz przeprowadzenia warsztatów psychologicznych dla uczestników projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

 

 

 

Projekt „Rozwój usług społecznych  w Gminie Ciechanów”

RPMA.09.02.01-14-a668/18

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

Zapytanie ofertowe

dot. świadczenia usług psychologicznych w punkcie poradnictwa indywidualnego oraz przeprowadzenia  warsztatów psychologicznych dla uczestników projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

 

I.Nazwa i adres zamawiającego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ciechanowie

ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów

tel. 23 672 48 74, fax: 672 26 4

e-mail: gops_ciechanow1@o2.pl

 

II. Tryb zapytania ofertowego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności – rozeznanie rynku.

 

III.Opis przedmiotu zapytania.

 

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie psychologa do przeprowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych z 25 osobami starszymi z Klubu Senior+ w Gumowie 5D w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zajęcia będą się odbywać w punkcie poradnictwa indywidualnego siedzibie Klubu Senior+ w Gumowie 5D gmina Ciechanów. Harmonogram szczegółowych zajęć indywidualnych i grupowych w ilości 50 godzin w roku 2019 i 50 godzin w roku 2020 (łącznie 100 godzin) zostanie przedstawiony przez Zamawiającego usługę po wyłonieniu Wykonawcy. Poradnictwo będzie odbywać się w dni robocze. Projekt przewiduje również przeprowadzenie warsztatów psychologicznych  w ilości 8 godzin w 2019 i 8 godzin w 2020r.
Zakres zajęć obejmuje relaksację, poszerzanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych, emocjonalnych i społecznych, podnoszenie samooceny i poczucia własnej wartości, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych jak: problemy rodzinne, utrata zdrowia, utrata bliskiej osoby, utrata chęci do życia, samotność , profilaktykę zaburzeń o charakterze otępiennym, stymulowanie procesów poznawczych, wsparcie w bieżących trudnościach życia codziennego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych. Zadaniem psychologa prowadzącego zajęcia zarówno grupowe jak i indywidualne jest integracja osób korzystających z Klubu Senior+ tak, by utworzyły grupę samopomocową i mogły się wspierać wzajemnie nawet po zakończeniu projektu.

 

IV. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna – umowa zlecenie.

V. Czas trwania umowy: 01.02.2019r. – 31.12.2020r.

V. Wymagania wobec wykonawców.
O niniejszą ofertę mogą ubiegać się  osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które wykażą, że spełniają łącznie następujące warunki:
1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Oferent posiada:
a) wykształcenie wyższe kierunkowe psychologiczne, umożliwiające prowadzenie zajęć jako psycholog, potwierdzone kopiami dyplomów, zaświadczeń o ukończonych studiach podyplomowych, kursów, szkoleń itp.,
b) co najmniej 3 - letnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa
w wymiarze miesięcznym odpowiadającym co najmniej 1 etatowi za każdy miesiąc w przedmiotowym okresie, potwierdzone stosownymi dokumentami m.in. kopiami umów o pracę, zakresu obowiązków, umów cywilnoprawnych, referencji, listów polecających, itp.
c) doświadczenie w pracy z osobami w szczególnej sytuacji życiowej, m.in.
z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem, potwierdzone stosownymi dokumentami ,
d) doświadczenie kliniczne w pracy z osobami starszymi oraz osobami doświadczającymi trudności charakterystycznych dla podeszłego wieku (np. urazy mózgu, choroby otępienne, wylewy, udary, choroby przewlekłe układu krążenia oraz układu ruchowego).

e) zatrudniony psycholog będzie obowiązany prowadzić dokumentację diagnostyczną i konsultacyjną dla osoby wspieranej na podstawie której Zamawiający dokona rozliczeń finansowych za przepracowane godziny.

f) do przeprowadzenia grupowych warsztatów psychologicznych Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia dokumentacji: harmonogramu zajęć, prezentacji, konspektów.

 

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału: 

a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to , że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie wobec Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;

b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;

c) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

d) osoby karane.

Z postępowania wykluczeni są także oferenci powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VI. Kryteria oceny oferty:

a)      Kwalifikacje i przygotowanie zawodowe – 70%,

b)      Cena za 1 godz. wykonanej usługi – 30%.

 

VII. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć na „formularzu ofertowym”, którego wzór stanowi załącznik do zapytania. Do oferty należy dołączyć:

 1. 1.      CV  (Curriculum Vitae)
 2. 2.      List motywacyjny
 3. 3.      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,  dyplom ukończenia studiów, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach.
 4. 4.      Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, czyli świadectwa pracy, zaświadczenia lub  referencje.
 5. 5.      Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 6. 6.      Oświadczenie o niekaralności.

VIII. Termin i  miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie zawierającej nazwę i adres wykonawcy oraz informację „Oferta – usługi psychologiczne w Klubie Senior+ w Gumowie 5D” do dnia 31.01.2019r. do godziny 14.00. Miejsce składania ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  06-400 Ciechanów, ul. Fabryczna 8 – pok. nr 8, 4,5, parter. 

 

IX. Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie zapytania

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapytania jest Pani Renata Lubczyńska  pracownik GOPS Ciechanów, tel. 23 672 48 74 wew. 119.

 

X.Informacja o wyborze wykonawcy

Do realizacji zamówienia wybrana zostanie oferta spełniająca wszystkie wymagania, zgodnie z kryteriami oceny.

 

 1. I.                   Pozostałe postanowienia

Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

Zatwierdzam:

 

Iwona Łukaszewska

Kierownik GOPS Ciechanów

 

 

…………………………………………….

                                                                             Miejscowość i data

 

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności

na świadczenie  usług psychologicznych w punkcie poradnictwa indywidualnego oraz przeprowadzenia warsztatów psychologicznych dla uczestników  projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”.

 

 

Dane oferenta:

Imię i nazwisko (nazwa): ……………………………………………….………………………..…………………………….

Adres zamieszkania (siedziby):………….……………………………………………………………………………………

Telefon: ……..………………………………………………………….………………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………..…….……………………………………………………………......

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na świadczenie usług psychologicznych oraz przeprowadzenia warsztatów psychologicznych  na potrzeby projektu ,,Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Ciechanów”

- oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę netto ……… zł za 1 godz. świadczenia usług psychologicznych tj. za cenę brutto………………. za 1 godz. usługi

- oferuję realizację warsztatów psychologicznych w ilości 8 godz. w 2019r w podziale na 2 dni tj. po 4 godz. i analogicznie w 2020r.  z materiałami szkoleniowymi i cateringiem za cenę netto………………….. zł za usługę i cenę brutto ………………… za usługę.

 

 1. Oświadczam, że jestem (zaznaczyć właściwe):
 • o osobą fizyczną, która osobiście będzie wykonywać usługi psychologiczne i warsztaty psychologiczne
 • o osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w ramach której osobiście będę wykonywać usługi psychologiczne i warsztaty psychologiczne.

 

 1. Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie, odpowiednie do realizacji zamówienia oraz spełniam wszystkie wymagania prawne niezbędne do prowadzenia usług będących przedmiotem zapytania ofertowego.

 

 1. Oświadczam, ze zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, akceptując wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz uzyskałam/em  konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

 

 1. Oświadczam, że nie jest osobą powiązaną z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

 

…………………………………….

czytelny podpis oferenta

 

 

Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

 1. 1.      CV  (Curriculum Vitae)
 2. 2.      List motywacyjny
 3. 3.      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, dyplom ukończenia studiów, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach.
 4. 4.      Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, czyli świadectwa pracy, zaświadczenia lub  referencje.
 5. 5.      Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji
 6. 6.      Oświadczenie o niekaralności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula o ochronie danych osobowych

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 2. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

a)      administratorem moich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów reprezentowany przez Kierownika ,

b)      podstawę prawną do przetwarzania moich danych osobowych jest ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. ( Dz.U. z 2018 poz. 1000), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.,

c)      moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozstrzygnięcia oferty z rozeznania rynku na wykonanie usług psychologicznych oraz przeprowadzenia warsztatów psychologicznych Klubu Senior+ w Gumowie w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Ciechanów”,

d)      podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o zakwalifikowanie do świadczenia usług opiekuńczych.

e)      mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.    

 

 

Miejscowość, dn. ……………………........................                  ………….......................

    (czytelny podpis oferenta)


 

Oświadczenie o niekaralności

 

Ja niżej podpisany/a

 

.....................................................................................................................................................

zamieszkały/a

 

..................................................................................................................................................... świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań

 

oświadczam iż nie byłem karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że korzystam z pełni praw publicznych.

 

 

 

Miejscowość, dn. ……………………........................                  ………….........................

    (czytelny podpis oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 475 razy.| Wydrukuj|Do góry