Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

24 stycznia 2019 08:39 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług prawnych w punkcie poradnictwa indywidualnego oraz przeprowadzenia warsztatów z prawnikiem dla uczestników projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

 

 

 

Projekt „Rozwój usług społecznych  w Gminie Ciechanów”

RPMA.09.02.01-14-a668/18

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

Zapytanie ofertowe

dot. świadczenia usług prawnych w punkcie poradnictwa indywidualnego oraz przeprowadzenia  warsztatów z prawnikiem dla uczestników projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

 

I.Nazwa i adres zamawiającego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ciechanowie

ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów

tel. 23 672 48 74, fax: 672 26 4

e-mail: gops_ciechanow1@o2.pl

 

II. Tryb zapytania ofertowego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności – rozeznanie rynku.

 

III.Opis przedmiotu zapytania.

 

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie prawnika do przeprowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych z 25 osobami starszymi z Klubu Senior+ w Gumowie 5D w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zajęcia będą się odbywać w punkcie poradnictwa indywidualnego siedzibie Klubu Senior+ w Gumowie 5D gmina Ciechanów. Harmonogram szczegółowych zajęć indywidualnych i grupowych w ilości 25 godzin w roku 2019 i 25 godzin w roku 2020 (łącznie 50 godzin) zostanie przedstawiony przez Zamawiającego usługę po wyłonieniu Wykonawcy. Poradnictwo będzie odbywać się w dni robocze. Projekt przewiduje również przeprowadzenie warsztatów z prawnikiem  w ilości 8 godzin w 2019 , 2 dni warsztatów.
Zakres zajęć obejmuje podniesienie świadomości prawnej w grupie seniorskiej, wskazanie seniorom, że warto zwracać się o pomoc do prawnika, by uniknąć wcześniejszych, negatywnych działań. Ważne aspekty zajęć to: sprawy spadkowe, kwestie darowizn, prawa konsumenckie (podpisywanie i rozwiązywanie umów kupna-sprzedaży), prawo rodzinne, poręczenia kredytów itp.

IV. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna – umowa zlecenie.

V. Czas trwania umowy: 01.02.2019r. – 31.12.2020r.

V. Wymagania wobec wykonawców.
O niniejszą ofertę mogą ubiegać się  osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które wykażą, że spełniają łącznie następujące warunki:
1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Oferent posiada:
a) wykształcenie wyższe kierunkowe prawne, umożliwiające prowadzenie zajęć jako prawnik, potwierdzone kopiami dyplomów, zaświadczeń o ukończonych studiach podyplomowych, kursów, szkoleń itp.,
b) co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy zawodowej jako prawnik,  
w wymiarze miesięcznym odpowiadającym co najmniej 1 etatowi za każdy miesiąc w przedmiotowym okresie, potwierdzone stosownymi dokumentami m.in. kopiami umów o pracę, zakresu obowiązków, umów cywilnoprawnych, referencji, listów polecających, itp.
c) doświadczenie w pracy z osobami w szczególnej sytuacji życiowej, m.in.
z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem, potwierdzone stosownymi dokumentami ,
e) zatrudniony prawnik będzie obowiązany prowadzić dokumentację  konsultacyjną dla osoby wspieranej na podstawie której Zamawiający dokona rozliczeń finansowych za przepracowane godziny.

f) do przeprowadzenia grupowych warsztatów z prawnikiem Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia dokumentacji: harmonogramu zajęć, prezentacji, konspektów.

 

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału: 

a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to , że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie wobec Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;

b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;

c) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

d) osoby karane.

Z postępowania wykluczeni są także oferenci powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VI. Kryteria oceny oferty:

a)      Kwalifikacje i przygotowanie zawodowe – 50%,

b)      Cena za 1 godz. wykonanej usługi – 50%.

 

VII. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć na „formularzu ofertowym”, którego wzór stanowi załącznik do zapytania. Do oferty należy dołączyć:

 1. 1.      CV  (Curriculum Vitae)
 2. 2.      List motywacyjny
 3. 3.      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,  dyplom ukończenia studiów, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach.
 4. 4.      Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, czyli świadectwa pracy, zaświadczenia lub  referencje.
 5. 5.      Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 6. 6.      Oświadczenie o niekaralności.

VIII. Termin i  miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie zawierającej nazwę i adres wykonawcy oraz informację „Oferta – usługi prawnicze w Klubie Senior+ w Gumowie 5D” do dnia 31.01.2019r. do godziny 14.00. Miejsce składania ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  06-400 Ciechanów, ul. Fabryczna 8 – pok. nr 8, 4,5, parter. 

 

IX. Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie zapytania

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapytania jest Pani Renata Lubczyńska  pracownik GOPS Ciechanów, tel. 23 672 48 74 wew. 119.

 

X.Informacja o wyborze wykonawcy

Do realizacji zamówienia wybrana zostanie oferta spełniająca wszystkie wymagania, zgodnie z kryteriami oceny.

 

 1. I.                   Pozostałe postanowienia

Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

Zatwierdzam:

 

Iwona Łukaszewska

Kierownik GOPS Ciechanów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….

                                                                             Miejscowość i data

 

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności

na świadczenie  usług prawnych w punkcie poradnictwa indywidualnego oraz przeprowadzenia warsztatów z prawnikiem dla uczestników  projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”.

 

 

Dane oferenta:

Imię i nazwisko (nazwa): ……………………………………………….………………………..…………………………….

Adres zamieszkania (siedziby):………….……………………………………………………………………………………

Telefon: ……..………………………………………………………….………………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………..…….……………………………………………………………......

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na świadczenie usług prawnych oraz przeprowadzenia warsztatów z prawnikiem  na potrzeby projektu ,,Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Ciechanów”

- oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę netto ……… zł za 1 godz. świadczenia usług prawnych tj. za cenę brutto……………….zł za 1 godz. usługi

- oferuję realizację warsztatów z prawnikiem w ilości 8 godz. w 2019r w podziale na 2 dni tj. po 4 godz. dziennie  z materiałami szkoleniowymi i cateringiem za cenę netto………………….. zł za usługę i cenę brutto ………………… za usługę.

 

 1. Oświadczam, że jestem (zaznaczyć właściwe):
 • o osobą fizyczną, która osobiście będzie wykonywać usługi prawne i warsztaty z prawnikiem
 • o osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w ramach której osobiście będę wykonywać usługi prawnicze i warsztaty z prawnikiem.

 

 1. Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie, odpowiednie do realizacji zamówienia oraz spełniam wszystkie wymagania prawne niezbędne do prowadzenia usług będących przedmiotem zapytania ofertowego.

 

 1. Oświadczam, ze zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, akceptując wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz uzyskałam/em  konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

 

 1. Oświadczam, że nie jest osobą powiązaną z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

 

…………………………………….

czytelny podpis oferenta

 

 

Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

 1. 1.      CV  (Curriculum Vitae)
 2. 2.      List motywacyjny
 3. 3.      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, dyplom ukończenia studiów, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach.
 4. 4.      Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, czyli świadectwa pracy, zaświadczenia lub  referencje.
 5. 5.      Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji
 6. 6.      Oświadczenie o niekaralności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula o ochronie danych osobowych

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 2. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

a)      administratorem moich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów reprezentowany przez Kierownika ,

b)      podstawę prawną do przetwarzania moich danych osobowych jest ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. ( Dz.U. z 2018 poz. 1000), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.,

c)      moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozstrzygnięcia oferty z rozeznania rynku na wykonanie usług prawnych oraz przeprowadzenia warsztatów z prawnikiem dla uczestników Klubu Senior+ w Gumowie w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Ciechanów”,

d)      podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o zakwalifikowanie do świadczenia usług opiekuńczych.

e)      mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.    

 

 

Miejscowość, dn. ……………………........................                  ………….......................

    (czytelny podpis oferenta)


 

Oświadczenie o niekaralności

 

Ja niżej podpisany/a

 

.....................................................................................................................................................

zamieszkały/a

 

..................................................................................................................................................... świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań

 

oświadczam iż nie byłem karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że korzystam z pełni praw publicznych.

 

 

 

Miejscowość, dn. ……………………........................                  ………….........................

    (czytelny podpis oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 442 razy.| Wydrukuj|Do góry