Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

21 stycznia 2019 09:35 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu

 

  

OGŁOSZENIE

 

  Urząd Gminy w Ciechanowie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż     autobusu.

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Urząd Gminy w Ciechanowie   ul. Fabryczna 8         06-400    Ciechanów                                                                                                                                                    NIP 566 10 43 888

 

numer tel.23 6722646

2. Przedmiotem przetargu:

1.Opis pojazdu:

Przedmiotem sprzedaży jest  autobus marki AUTOSAN o nr rej. WCI C515, rok produkcji 2000  pojemność  6540 cm 3, KW 110, wskazanie licznika 467291 km    ,kolor  pomarańczowy

2.Pojazd znajduje się  w m. Gąski ul Partyzantów 66

3. Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w m. Gąski,                                 w godzinach 9,00 – 11,00 i 16;00 do 18;00 po uprzednim uzgodnieniu terminu   pod numerem telefonu 506266846

4. Osoba która wygra przetarg zobowiązana jest do odbioru pojazdu na własny koszt                i ryzyko.

3. Cena wywoławcza

1. Cena wywoławcza –  18 400 zł słownie : osiemnaście tysięcy czterysta  złotych. NETTO  

2. Oferenci biorący udział  w przetargu winni wnieść wadium w wysokości 500,00 zł                        , przed terminem składania ofert.

3. Wadium wynosi się wyłącznie  w pieniądzu.  Wadium należy wpłacić w kasie              Urzędu Gminy w Ciechanowie ., Zaleca się umieszczenie dopisku: „wadium – samochód’.

4. Wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty zamknięcia przetargu lub jego odwołania.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który wygrał , nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny.

4. Warunki ogólne

1. Przetarg dojdzie do skutku, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta z cena wyższą od     ceny minimalnej podanej w niniejszym ogłoszeniu.

2. Jeżeli zostaną złożone co najmniej dwie oferty na przedmiot przetargu, w którym            zostanie zaoferowana  najwyższa cena komisja przetargowa  wezwie oferentów do niezwłocznego złożenia ofert uzupełniających w zakresie ceny.

3. Komisja przetargowa wybierze ofertę, w której zaproponowano najwyższa cenę.

4. O wyborze oferty zostanie niezwłocznie powiadomiony oferent, którego ofertę            wybrano ze wskazaniem miejsca i terminu zawarcia umowy oraz zapłaty.

5. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupno – sprzedaży.

6. Komisja odrzuci oferty złożone  po terminie lub przez oferenta, który nie wniósł  wadium.   

 

 

5. Forma oferty

Oferta powinna zawierać:

- nazwisko i imię, adres oferenta lub nazwę albo oraz siedzibę jeżeli oferentem                      jest osoba prawna.

- należy ja złożyć w zamkniętej kopercie,

- na kopercie  należy umieścić nazwę i adres Kupującego oraz napis :” Oferta cenowa na zakup autobusu  .

- cena propozycji ma być wyrażona  cyfrowo i słownie,

-  ma być napisana w języku polski,

- oświadczenie , ze oferent zapoznał się warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń ,

- oświadczenie że oferent zapoznał się ze stanem technicznym samochodu i nie wnosi zastrzeżeń,

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny,

6. Termin i miejsce złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć do dnia 04.02.2019 do godziny 10,00 pokój nr 1                           w Urzędzie Gminy w Ciechanowie  ul. Fabryczna 8                                                                                                                                                                 Koperta musi zawierać opis „Oferta cenowa na zakup samochodu osobowego                                                                                        

2. Otwarcie ofert odbędzie się 04.02.2019. o godz.10:05 ( Sala konferencyjna.)

3. Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.

4. Informacje o wyniku przetargu zostaną zamieszczone na stronie internetowej sprzedawcy www.gminaciechanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie sprzedawcy.

 

 

Powyższe ogłoszenie  oraz niezbędne załączniki znajdują się na stronie internetowej sprzedającego www.gminaciechanow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Załącznik nr 1

 

 

 

 

Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę

 

Tel……………….......

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania           przetargowego określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż autobusu.

 

Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem            technicznym pojazdu składam ofertę zakupu autobusu wg załącznika nr.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                ………………………………

                                                                                        ( podpis oferenta )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data:

…………………………………………………..

 

Imię i nazwiska (nazwa firmy) oraz miejsce  zamieszkania  (siedziba ):

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………

 

 

Numer PESEL……………………………..

Numer NIP…………………………………

Numer REGON……………………………

 

Tel…………………………………………

  

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że  zapoznałem się z warunkami postępowania określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN         

 

Akceptuję warunki udziału w postępowaniu ,oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu składam ofertę zakupu autobusu marki AUTOSAN                      na kwotę brutto………………………………zł.

 Słownie…………………………………………………………

 

 

 

 

                                                                                             Podpis oferenta.

(słownie:……………………………………………………………………………..zł).

Przeczytano: 517 razy.| Wydrukuj|Do góry