Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

15 stycznia 2019 12:30 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 14.01.2019r.

 

OP.0002.1.2019

 

                                                Pan/Pani

 

                                           …………………………………..

 

 

                                   

            Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) – zwołuję IV Sesję  Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 stycznia 2019 r. /tj. środa/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.

Początek obrad o godz.10ºº.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski i uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 4. Wypowiedzi radnych gminy.
 5. Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia " Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019".
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Ciechanów.
 8. Dyskusja w sprawie projektu budżetu Gminy Ciechanów na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały budżetowej gminy Ciechanów na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały sprawie  wyrażenia  zgody  na  zamianę  nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały sprawie nadania nazwy ulicy  w miejscowości Mieszki-Atle            
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciechanów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujazdówek II, gmina |Ciechanów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie gminy Ciechanów.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów na rok 2019.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                               Eugeniusz Olszewski

 

 

Przeczytano: 362 razy.| Wydrukuj|Do góry