Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

15 stycznia 2019 11:54 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE

O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

 

Wójt Gminy Ciechanów informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ciechanów
w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok

 

I. Przedmiot konsultacji:

Projekt Uchwały Rady Gminy Ciechanów w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019

 

II. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

 

- rozpoczęcie –     15.01.2019r

- zakończenie –    28.01.2019r.

 

III.         Uczestnicy:

a)      Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Ciechanów;

b)      Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren Gminy Ciechanów;

 

IV. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:

 

Urząd Gminy Ciechanów

ul. Fabryczna 8

06-400 Ciechanów

 

V. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

a)      Uwagi i opinie dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy Ciechanów należy zgłaszać pisemnie na załączonym formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy Ciechanów;

b)      Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

- odniesienie do zapisów konsultowanego projektu Uchwały wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem;

- pełną nazwę organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu, adres siedziby, numer rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji.

c)  Nie będą uwzględniane opinie, uwagi, propozycje:

- przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,

- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji. 

 

Przeczytano: 270 razy.| Wydrukuj|Do góry