Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

11 stycznia 2019 08:43 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy

Ciechanów, 11.01.2019 r.

 

 

 

 

 

 

Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  Rady Gminy Ciechanów w dniu 21.01.2019 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

 

 

Porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia " Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019"
 4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.
 5. Zapoznanie się z projektem uchwały budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2019.
 6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody  na  zamianę  nieruchomości  
 7. Zapoznanie się z projektem uchwały  w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciechanów
 1. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie gminy Ciechanów.
 2. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów na rok 2019.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Nowakowski

 

 

 

Przeczytano: 346 razy.| Wydrukuj|Do góry