Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

19 grudnia 2018 14:38 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 17.12.2018r.

 

OP.0002.13.2018

 

                                               Pan/Pani

                                           …………………………………..

 

 

 

                                   

            Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994, 1000, 1349  i 1432) – zwołuję III Sesję  Rady Gminy Ciechanów w dniu 28 grudnia 2018 r. /tj. piątek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.

Początek obrad o godz.10ºº.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Wnioski i uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
  4. Wypowiedzi radnych gminy.
  5. Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.
  6. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Ciechanów.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na 2018 rok.
  8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/219/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Gąski, Pęchcin, Rutki-Marszewice, Rutki-Głowice, Ujazdówek.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Gąski i południowej części wsi Pęchcin.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gumowo, gmina Ciechanów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru Gminy Ciechanów”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia rzeczowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wieloletniego programu osłonowego Gminy Wiejskiej Ciechanów w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu ,,Senior+” w Gminie Ciechanów.

17. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za pobyt w Klubie ,,Senior+” w Gminie Ciechanów.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

20. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                               Eugeniusz Olszewski

 

Przeczytano: 528 razy.| Wydrukuj|Do góry