Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

11 grudnia 2018 08:08 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU WNOSZENIA OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Ciechanów, dnia 05.12.2018 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU WNOSZENIA OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Ciechanów

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne                                      ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm. ) uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne, zmieniając tym samym dotychczasowe regulacje wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm. ).

Jedną ze zmian jest wprowadzenie zgodnie z art. 269 ww. ustawy obowiązku ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 mrobót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach                             nie ujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Z powyższej opłaty zwolnione                    są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe. 

Do pobierania opłaty zobowiązany jest Wójt Gminy Ciechanów (90% pobranych opłat przekazywane jest do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, zaś pozostałe 10% opłat stanowi dochód budżetu Gminy).

Mając powyższe na uwadze Wójt Gminy Ciechanów zwraca się do wszystkich podmiotów władających nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 70% do przedstawienia danych dot. informacji na temat wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w celu określenia wysokości opłaty, poprzez złożenie wypełnionego oświadczenia, zgodnie z wzorem zamieszczonym                  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html

Oświadczenie składa się w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8,                   06-400 Ciechanów w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Przez pojęcie „powierzchni biologicznie czynnej” zgodnie z w § 3 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin,                          o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

Podmiotami zobowiązanymi do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji w myśl art. 298 pkt 2 są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

- użytkownikami wieczystymi gruntów,

- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Wysokość opłaty zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Wysokość opłaty retencyjnej ustala Wójt i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia. Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany jest do jej uiszczenia wpłatą na rachunek bankowy tut. Urzędu lub w kasie Urzędu Gminy Ciechanów w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.

Według art. 273 ust. 1 ww. ustawy podmiot obowiązany do ponoszenia powyższej opłat, któremu przekazano informację, może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty. Reklamację składa się odpowiednio do Wód Polskich albo właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania odpowiedniej informacji.

Poniżej udostępniamy Państwu link gdzie znajduje się niewiążące stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyjaśniające najczęściej pojawiające się wątpliwości organów wykonawczych gmin na tle realizacji obowiązku ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/informacja-dla-gmin-ws-oplat-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej

 

 

 

 

 

Więcej informacji można uzyskać w pok. 115 Urzędu Gminy Ciechanów lub pod                                 nr tel.: 23 672 26 46 wew. 115.

 

Przeczytano: 685 razy.| Wydrukuj|Do góry