Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

23 listopada 2018 12:55 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 20.11.2018r.

 

OP.0002.12.2018

 

                                         Pan/Pani

                                           …………………………………..

 

 

                           

         Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994, 1000, 1349  i 1432) – zwołuję II Sesję  Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 listopada 2018 r. /tj. piątek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.

Początek obrad o godz.10ºº.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
  4. Wypowiedzi radnych gminy.
  5. Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.
  6. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Ciechanów.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na 2018 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

9. Przyjęcie ceny drewna do ustalenia wymiaru podatku leśnego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego na 2019 r.

12.Podjęcie uchwały w sprawie statutu gminy Ciechanów.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych w miejscowości Nużewo.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanów.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanów

16.Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

17. Przedstawienie informacji Wójta Gminy Ciechanów o analizie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2017 rok.

18. Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady Gminy Ciechanów o analizie oświadczeń majątkowych radnych gminy Ciechanów za 2017 rok.

19.Wolne wnioski i zapytania.

20.Odpowiedzi na pytania i wnioski.

21.Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                      Eugeniusz Olszewski

Przeczytano: 622 razy.| Wydrukuj|Do góry