Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

03 sierpnia 2018 09:56 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

                                                                            Ciechanów, 2018.08.02.

RG.6220.2.2018.BP

 

 

 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

 

 

            Uprzejmie informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie 180 DJP, planowanej na działce o nr ew. 95 w obrębie Modełka gmina Ciechanów zostało zakończone.

 

            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej Kpa, informuję, że stronom postępowania, w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strona postępowania może dokonać tych czynności osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu (art. 32 i art. 33 Kpa).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 Kpa, informuję że z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 16, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500.

 

Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

- w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl),

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciechanów,

- przekazano stronom postępowania,

- Sołtysowi sołectwa Modełka z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób

  zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

otrzymują:

1. Wnioskodawcy

2. pozostałe strony postępowania według wykazu

3. a/a

 

otrzymują celem podania do wiadomości:

1. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciechanów

2. Sołtys sołectwa Modełka

   z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo    

   przyjęty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 346 razy.| Wydrukuj|Do góry