Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

30 kwietnia 2018 08:54 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

ZAPROSZENIE WÓJT GMINY CIECHANÓW MAREK KIWIT ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE ,,NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ 2018 R.”

ZAPROSZENIE

WÓJT GMINY CIECHANÓW MAREK KIWIT ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE

,,NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ 2018 R.”

Regulamin konkursu

na najładniejszą posesję w 2018 roku

1. CELE KONKURSU

- Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku gminy Ciechanów.

- Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających

na celu pozytywny wpływ na wygląd i estetykę gminy.

- Satysfakcjonowanie laureatów konkursu za osobisty wkład w rozwój walorów

estetycznych gminy.

 

2. ORGANIZACJA KONKURSU

a) konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Ciechanów.

W imieniu Wójta Gminy Ciechanów prace związane z konkursem koordynuje

inspektor d/s Promocji i Rozwoju Gminy Pani Małgorzata Sochacka

b) konkurs ma zasięg ogólnogminny

c) do konkursu mogą być zgłaszane posesje w następujących kategoriach:

 

KTEGORIA I – BUDYNKI MIESZKALNE: JEDNORODZINNE,

WIELORODZINNE.

KATEGORIA II – OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ( zakłady

pracy, sklepy, szkoły, przedszkola, itp.)

 

d) rozpoczęcie konkursu ustala się na dzień 07 V 2018 r. natomiast zakończenie na

dzień 20 VIII 2018 r.

 

3. TRYB ZGŁASZANIA OBIEKTÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

a) zgłoszeniem do konkursu jest wypełnienie druku opracowanego wg załącznika do

niniejszego regulaminu.

b) druki, o których mowa wyżej są do odbioru w Urzędzie Gminy

Ciechanów, ul. Fabryczna 8 , pok 8a ( lub na stronie internetowej urzędu )

c) wnioski mogą być składane w czasie trwania konkursu przez:

  • osoby fizyczne,

  • osoby prawne

  • osoby trzecie (jednak za wiedzą i zgodą właściciela posesji)

d) zgłoszenia na drukach należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Ciechanów

ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów

e) w konkursie nie mogą brać udziału obiekty, które były nagrodzone w pięciu ostatnich edycjach.

4. KRYTERIA OCENY.

Komisja konkursowa dokona oceny biorąc pod uwagę:

  • ogólne wrażenia estetyczne “odbierane z ulicy”,

  • różnorodność gatunkową nasadzeń,

  • kompozycję architektoniczną,

  • oryginalność,

  • pomysłowość.

5. NAGRODY

a) wysokość nagród:

w kategorii I i II przyznaje się decyzją komisji konkursowej nagrody:

I nagroda 1000,00 zł.

II nagroda 700,00 zł.

III nagroda 500,00 zł.

 

 

b) komisja może dokonać innego podziału kwot przeznaczonych na nagrody oraz

przyznać wyróżnienia.

c) wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w Urzędzie Gminy.

d) nagrody i wyróżnienia przyznaje komisja konkursowa w składzie:

1. Przewodniczący – Pani Małgorzata Sochacka

2. Zastępca Przewodniczącego – Pani Małgorzata Kolwicz

3. Członek – Pani Bożena Grzegorzewska

4. Członek − Pan Waldemar Gebert

e) komisja konkursowa podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego lub jego

zastępcy prowadzącego posiedzenie.

f) decyzje komisji są ostateczne.

 

6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KONKURSU.

Środki przeznaczone na finansowanie konkursu pochodzą z Budżetu Gminnego.

7. PROMOCJA WYNIKÓW KONKURSU.

Ogłoszenie, regulamin, przebieg oraz wyniki konkursu popularyzowane będą w

na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz przez lokalną prasę.

 

 

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

Marek Kiwit

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 398 razy.| Wydrukuj|Do góry