Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

17 kwietnia 2018 13:30 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Informacja dot. szacowania szkód

Ciechanów, dnia 17 kwietnia 2018 roku

RG.6150.1.3.2018.AR

                                                                      

Mieszkańcy Gminy Ciechanów

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. ustawy z dnia
22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Ciechanów informuje, że zgodnie z art. 46 ustawy Prawo łowieckie,                  od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody,                                 tj. do właściwego terytorialnie Wójta.

Szacowania szkód łowieckich - w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Ciechanów – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, którym jest SOŁTYS danej jednostki pomocniczej - sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie

2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Druki wniosków o szacowanie szkód łowieckich dostępne są w Urzędzie Gminy Ciechanów, pokój nr 15, telefon. 23 672 22 10 wew. 115, w godzinach  pracy Urzędu                          oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ciechanów - www.gminaciechanow.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 368 razy.| Wydrukuj|Do góry