Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

10 kwietnia 2018 13:49 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zaproszenie do składania ofert na ,,Zapewnienie atrakcji rozrywkowych dla dzieci”

OP.033.1.2018                                                                                  Ciechanów, 10.04.2018 r.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

 

Wójt Gminy Ciechanów zaprasza do składania ofert na ,,Zapewnienie atrakcji rozrywkowych dla dzieci” podczas imprezy pn. ,,Gminny Dzień Dziecka” w dniu 02.06.2018 r. (sobota).

Przedmiot zapytania:

,,Zapewnienie atrakcji rozrywkowych dla dzieci” ” podczas imprezy pn. ,,Gminny Dzień Dziecka” w dniu 02.06.2018 r. (sobota) w godzinach 10.00 – 13.00 na zasadzie wyłączności.

 1. Wymogi minimum:
 • Zjeżdżalnia dmuchana (co najmniej 6 m wysokości)
 • Plac zabaw dmuchany
 • Wata cukrowa (2 stoiska)
 • Popcorn
 • Animacja
 • Mega maskotki (min. 3)

 

 1. Sposób oceny ofert:

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana poprzez porównanie złożonych ofert,

Kryterium: - najniższa cena.

 1. Oferta winna zawierać następujące dane oraz dokumenty:
 • Nazwę firmy, adres, NIP, telefon
 • Rodzaj asortymentu,
 • Zdjęcia urządzeń
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia (kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).
 2. Oświadczenie o posiadaniu aktualnego przeglądu technicznego urządzeń oraz ubezpieczenia OC.
 3. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniem przez Wykonawcę potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do obsługi imprezy.
 4. Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać u Małgorzaty Sochackiej pod nr tel. 

23 672 26 46 wew. 105 lub mailowo: msochacka@gminaciechanow.pl

 1. Oferta winna być złożona w terminie do dnia 07.05.2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ciechanów

Ul. Fabryczna 8 (pokój nr 1 – sekretariat)

06-400 Ciechanów

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem

,,Zapewnienie atrakcji rozrywkowych dla dzieci – Gminny Dzień Dziecka 2018 - WYŁĄCZNOŚĆ”

Formularze niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi  do dnia 09.05.2018 r. do godz. 14.00. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, który przedstawi najniższą cenę. Informacja z sesji otwarcia ofert zostanie podana na stronie internetowej Urzędu Gminy Ciechanów.

 

Przeczytano: 358 razy.| Wydrukuj|Do góry