Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

01 sierpnia 2017 09:09 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Nowe zasady wycinki drzew

Nowe zasady wycinki drzew – obowiązek zgłaszania wycinki drzew

 

                Od 17 czerwca 2017 r obowiązuje ustawa z dnia 11 maja 2017 r o zmianie ustawy o ochronie przyrody, która w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r poz. 2134,2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) wprowadza szereg zmian.

Istotną zmianą jest wprowadzenie obowiązku zgłaszania przez osoby fizyczne zamiaru usunięcia drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Właściciel nieruchomości dokonuje zgłoszenia do Wójta Gminy zamiar usunięcia drzewa w przypadku, gdy obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Usunięcie drzewa /drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjna kare pieniężną( zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody)

Zgodnie z art. 83 f ust. 1 punkt 17 ustawy o ochronnie przyrody, jeśli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło drzewo, wójt, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięte drzewa.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

W przypadku złożenia wniosku o zamiarze wycinki drzew przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą pobierane są opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia              3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usuniecie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330).

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 697 razy.| Wydrukuj|Do góry