Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

23 maja 2017 14:28 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty, komisji Rewizyjnej oraz komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów, 19.05.2017r.

Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów  z późn. zm. zwołuję  posiedzenie komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty, komisji Rewizyjnej oraz komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 26 maja 2017 roku o godz. 14.30 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.
  4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na 2017 rok.
  5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, wpisanej do rejestru zabytków oraz ustalenia bonifikaty.
  6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ciechanów oraz działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za 2016 rok.
  7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2016.
  8. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                               Przewodniczący Komisji:

                                                                Anna Przybyłowska

            Adam Mieszkowski

        Janusz Lazarski

Przeczytano: 413 razy.| Wydrukuj|Do góry