Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

09 maja 2017 09:35 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek

Ciechanów,24.04.2017r.

 

 

PP.6724.3.2016.2017

 

 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz.778 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ciechanów Uchwały Nr XX/111/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek uchwalonego uchwałą Rady Gminy Ciechanów Nr XX/124/08 z dnia 27 października 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek, gmina Ciechanów (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 212 poz.8562) w granicach obszaru objętego załącznikiem graficznym  do niniejszej uchwały.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ujazdówek.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu oraz prognozy, w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Wnioski mogą być wnoszone:

-     w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów,

-     ustnie do protokołu w pok. 16,

-     za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@gmina ciechanow.pl, 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                                      

 

                                                                                                                                      WÓJT  GMINY

                                                                                                                                         Marek Kiwit

Przeczytano: 471 razy.| Wydrukuj|Do góry