Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

16 marca 2017 15:35 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów, Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 14.03.2017r.

 

 

 

Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów  z późn. zm. zwołuję wspólne  posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów, Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 21 marca 2017 roku o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

 

Porządek obrad:

 1. 1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. 2.      Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. 3.      Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.
 4. 4.      Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na 2017 rok.
 5. 5.      Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie dostosowania  sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
 6. 6.      Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2017 roku”.
 7. 7.      Zapoznanie się z uchwałą zmieniającą uchwałę  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
 8. 8.      Zapoznanie się z projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów na 2017 rok.
 9. 9.      Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciechanów oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy.
 10. 10.  Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modła i Modełka.
 11. 11.  Sprawy różne.
 12. 12.  Zamknięcie obrad.

 

 

                                                            

  Przewodniczący Komisji:

                                                   Piotr Petrykowski

                                                       Anna Przybyłowska

                                                Janusz Lazarski

Przeczytano: 462 razy.| Wydrukuj|Do góry