Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

27 lipca 2020 14:24 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Ciechanów”

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Ciechanów”

 

  1. 1.       Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania: Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Ciechanów”. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

  1. 2.       Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich) o kodzie 17 06 05 wg Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020., poz.10) zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020, poz. 797 z późn.zm.), znajdujących się na nieruchomościach mieszkańców z terenu Gminy Ciechanów – demontaż płyt azbestowo – cementowych z pokryć dachowych falistych i płaskich, ich transport oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości ok. 22 Mg oraz odbiór i utylizacja azbestu zmagazynowanego (składowanego na posesjach mieszkańców)  w ilości ok. 17 Mg, co daje razem 39 Mg.

Wykaz nieruchomości z adresem budynku, z którego należy usunąć azbest zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Wspólnik Słownik Zamówień (CVP) – 90650000-8 – usuwanie azbestu

Termin realizacji zamówienia – do 9 października 2020r.

  1. 3.       Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena brutto usługi – kryterium wagowe – 100%

  1. 4.       Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty:

 

a/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;

 

b/ wykaz wykonanych usług w zakresie zbiórki azbestu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonane należycie (załącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego) oraz stosowne dokumenty zezwalające Wykonawcy na wytwarzanie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest;

 

c/ wykaz osób (zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia ofertowego), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 

d/ zaświadczenia potwierdzające o przeszkoleniu pracowników w zakresie pracy z wyrobami azbestowymi, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;

 

e/ wykaz sprzętu do załadunku i transportu wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 4 do zaproszenia ofertowego);

 

f/ opłacona polisę, a w przypadku jej braku – inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

  1. 5.       Opis sposobu obliczania ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi, będącej przedmiotem zamówienia, powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

Cena jednostkowa podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuję przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

Ostateczne rozliczenie zadania zostanie dokonane wg. Następującej zasady:

Faktyczna ilość zdemontowanych płyt azbestowych x cena jednostkowa + faktyczna ilość zabranych do utylizacji składowanych odpadów azbestowych x cena jednostkowa.

  1. 6.       Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do 6 sierpnia 2020r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt.1. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, może wprowadzić zmiany lub wycofać złożona przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

  1. 7.       Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  Urząd Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów (sala konferencyjna) w dniu 6 sierpnia 2020r. o godz. 1015.

  1. 8.       Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Pani Sylwia Brzozowska-Rutkowska tel. (023) 672 26 46 wew. 114

 

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

Wójt Gminy Ciechanów

/-/ Marek Kiwit

 

Ciechanów, dn. 27.07.2020r.

Załączniki:

Formularz ofertowy, Wykaz wykonanych usług w zakresie zbiórki azbestu, Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, Wykaz sprzętu do załadunku i transportu wyrobów zawierających azbest. Projekt umowy

Załączniki:

zaproszenie_do_zlozenia_ofertyazbest_1.doc [96.5 KB]