Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

10 września 2019 11:40 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Uwaga zmiana rachunku bankowego- dotyczy wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na następujący numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy Płońsk o/Ciechanów 93 8230 0007 3000 5019 2000 0021

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.