Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

10 sierpnia 2018 09:32 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 07.08.2018r.

Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów  z późn. zm. zwołuję  posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 14 sierpnia 2018 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Ciechanów.
  4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru gminy Ciechanów”.
  5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chruszczewo.
  6. Sprawy różne.

            7 . Zamknięcie obrad.

                                                            

  Przewodniczący Komisji

                                                           Adam Mieszkowski