Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

13 kwietnia 2018 14:22 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 12.04.2018r.

 

Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów  z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 19 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,
ul. Fabryczna 8.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2017 rok.
  4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok.
  5. Podjęcie uchwały o opinii wykonania budżetu za 2017 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla wójta gminy Ciechanów.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie obrad.

 

                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                Konrad Jezierski

Załączniki:

kom_rewizyjna_zawiadomienie_190418.pdf [54.74 KB]