Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

13 marca 2018 15:22 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 12.03.2018r.

Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów  z późn. zm. zwołuję  posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 22 marca 2018 roku o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2018 roku”
  4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania.
  6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych w miejscowości Niechodzin.
  7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Mieszki-Atle.
  8. Dyskusja i zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Bielin, Nużewko, Mieszki-Różki.
  9. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kargoszyn.
  10. Sprawy różne.

            11. Zamknięcie obrad.

                                                            

  Przewodniczący Komisji

                                                           Adam Mieszkowski

Załączniki:

uchwala_nabycie_na_wlasnosc_nieruchomosci_gruntowych_w_m_mieszkiatle_projekt.pdf [162.16 KB]

uchwala_nabycie_na_wlasnosc_nieruchomosci_gruntowych_w_m_niechodzin_projekt.pdf [148.72 KB]

uchwala_podzial_gminy_na_okregi_wyborcze_projekt.pdf [520.78 KB]

uchwala_podzial_gminy_na_stale_obwody_glosowania_projekt.pdf [465.46 KB]

uchwala_program_opieki_nad_zwierzetami_projekt.pdf [1.51 MB]

skm_c224e18031415090.pdf [4.65 MB]

skm_c224e18031415100.pdf [488.21 KB]