Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

04 maja 2017 12:51 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty

Ciechanów, 28.04.2017r.

 

 

Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów  z późn. zm. zwołuję  posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 9 maja 2017 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” za 2016 rok.
  4. Dyskusja w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Ciechanów za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ciechanów za 2016 rok.
  5. Zapoznanie się z uchwałą komisji Rewizyjnej o opinii wykonania budżetu Gminy Ciechanów za 2016 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ciechanów.
  6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół na terenie gminy.
  7. Zapoznanie się z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                               Przewodnicząca Komisji

                                                                Anna Przybyłowska

Załączniki:

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty [210.14 KB]