Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Klub Senior+ w Gumowie

 

Logotypy


Informacja o projekcie nr RPMA.09.02.01-14-A668/18

  

Gmina Ciechanów jest beneficjentem projektu „ Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Realizatorem działań projektowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. Łączna wartość projektu to 927612,50 zł w tym kwota dofinansowania w ramach EFS – 861612,50 zł.

 

Projekt jest realizowany w Klubie Senior+ w Gumowie 5D . Działania prowadzone są przez przeszkoloną, wykwalifikowaną kadrę dla 25 seniorów oraz przez zatrudnione w projekcie opiekunki środowiskowe, świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 6 niesamodzielnych osób. Gmina Ciechanów podjęła działania na różnych płaszczyznach na rzecz osób w podeszłym wieku na podstawie krajowych, wojewódzkich i gminnych statystyk, pokazujących galopujące tempo starzenia się społeczeństwa.

 

Cele projektu to m.in. : zwiększenie zakresu i jakości usług środowiskowych, zwiększenie aktywności społecznej wśród seniorów, sprzyjającej deinstytucjonalizacji , zwiększenie integracji środowisk senioralnych z otoczeniem, poszerzenie zakresu usług społecznych.

 

W projekcie pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” realizowane są zadania na podstawie szczegółowych harmonogramów zajęć i budżetu projektu na 2019r. i 2020r. Są to m.in. kąciki zainteresowań, punkt poradnictwa indywidualnego (psycholog, terapeuta rodzinny, prawnik), zajęcia z fizjoterapeutą, warsztaty rękodzielnicze, fotograficzne, komputerowe, prawnicze, psychologiczne, spotkania z kulturą tj. kino, udział w imprezach plenerowych, zwiedzanie kompleksów muzealnych i naukowych, udział w koncertach m.in. „Zespół Mazowsze”, organizacja I edycji Gminnego Dnia Seniora i wiele innych. W projekcie przewidziano i zrealizowano prace budowlane i wyposażenie w urządzenia plenerowe otoczenia budynku Klubu Senior+ w Gumowie. Wykonano wiosną 2019r. szereg  zielonych nasadzeń wokół obiektu, które na co dzień pielęgnowane są przez uczestników projektu. Wiele dobrego   dzieje się w Klubie Senior+ w Gumowie, uczestnicy przychodzą na zajęcia chętnie, a ci dalej mieszkający są dowożeni. Więcej informacji i  fotorelacji z bieżących działań można znaleźć na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie (http://ciechanow.naszops.pl/klub-seniora) - realizatora projektu. Zapraszamy do śledzenia naszych poczynań.

 

/-/ Iwona Łukaszewska

Kierownik GOPS Ciechanów

 

 

Projekt „Rozwój usług społecznych  w Gminie Ciechanów”

RPMA.09.02.01-14-a668/18

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznycznych

Zapytanie ofertowe

dot. świadczenia usług terapeuty rodzinnego w punkcie poradnictwa indywidualnego  dla uczestników projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

 

I.Nazwa i adres zamawiającego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ciechanowie

ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów

tel. 23 672 48 74, fax: 672 26 46

e-mail: gops_ciechanow1@o2.pl

II. Tryb zapytania ofertowego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności – rozeznanie rynku.

III.Opis przedmiotu zapytania.

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie terapeuty rodzinnego  do przeprowadzenia konsultacji indywidualnych z 25 osobami starszymi z Klubu Senior+ w Gumowie 5D w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zajęcia będą się odbywać w punkcie poradnictwa indywidualnego w siedzibie Klubu Senior+ w Gumowie 5D gmina Ciechanów. Harmonogram szczegółowych zajęć indywidualnych w ilości 30 godzin w roku 2020 zostanie uzgodniony przez Zamawiającego usługę po wyłonieniu Wykonawcy. Poradnictwo będzie odbywać się w dni robocze.
Zakres zajęć obejmuje pomoc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trudnych dla seniora, przełomowych okresach życia oraz prowadzenie rozmów z terapeutą o trudnościach we wzajemnych relacjach rodzinnych oraz  odbudowa więzi między jej członkami.  Zajęcia indywidualne mają na celu rozpoznanie źródła kryzysu oraz  znalezienie rozwiązań korzystnych dla każdego uczestnika.  Zadaniem terapeuty rodzinnego jest  prowadzenie  zajęć  indywidualnych, pomoc w przezwyciężaniu kryzysowych sytuacji oraz wspólna praca nad ich rozwiązaniem.

IV. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna – umowa zlecenie.

V. Czas trwania umowy: czas trwania projektu – do 31.12.2020r.

V. Wymagania wobec wykonawców.
O niniejszą ofertę mogą ubiegać się  osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które wykażą, że spełniają łącznie następujące warunki:
1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Oferent posiada:
a) wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu terapii rodzinnej, umożliwiające prowadzenie zajęć jako terapeuta rodziny, potwierdzone kopiami dyplomów, zaświadczeń o ukończonych studiach podyplomowych, kursów, szkoleń itp.,
b) co najmniej 3 - letnie doświadczenie w pracy na stanowisku terapeuty rodzinnego
w wymiarze miesięcznym odpowiadającym co najmniej 1 etatowi za każdy miesiąc w przedmiotowym okresie, potwierdzone stosownymi dokumentami m.in. kopiami umów o pracę, zakresu obowiązków, umów cywilnoprawnych, referencji, listów polecających, itp.
c) doświadczenie w pracy z osobami w szczególnej sytuacji życiowej, m.in.
z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem, potwierdzone stosownymi dokumentami ,
d) doświadczenie kliniczne w pracy z osobami starszymi oraz osobami doświadczającymi trudności charakterystycznych dla podeszłego wieku (np. urazy mózgu, choroby otępienne, wylewy, udary, choroby przewlekłe układu krążenia oraz układu ruchowego).

e) zatrudniony terapeuta rodzinny będzie obowiązany prowadzić dokumentację diagnostyczną i konsultacyjną dla osoby wspieranej na podstawie której Zamawiający dokona rozliczeń finansowych za przepracowane godziny.

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału: 

a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie wobec Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;

b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;

c) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

d) osoby karane.

Z postępowania wykluczeni są także oferenci powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI. Kryteria oceny oferty:

a)      Kwalifikacje i przygotowanie zawodowe – 75%,

b)      Cena za 1 godz. wykonanej usługi – 25%.

VII. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć na „formularzu ofertowym”, którego wzór stanowi załącznik do zapytania. Do oferty należy dołączyć:

  1. CV  (Curriculum Vitae)
  2. List motywacyjny
  3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,  dyplom ukończenia studiów, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach.
  4. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, czyli świadectwa pracy, zaświadczenia lub  referencje.
  5. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  6. Oświadczenie o niekaralności.

VIII. Termin i  miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie zawierającej nazwę i adres wykonawcy oraz informację „Oferta – usługi terapeuty rodzinnego w Klubie Senior+ w Gumowie 5D” do dnia 05.03.2020r. do godziny 13.00. Miejsce składania ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  06-400 Ciechanów, ul. Fabryczna 8 – pok. nr 8, 4,5, parter. 

IX. Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie zapytania

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapytania jest Pani Renata Lubczyńska  pracownik GOPS Ciechanów, tel. 23 672 48 74 wew. 119.

X.Informacja o wyborze wykonawcy

Do realizacji zamówienia wybrana zostanie oferta spełniająca wszystkie wymagania, zgodnie z kryteriami oceny.

XI.Pozostałe postanowienia

Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Klauzula o ochronie danych osobowych
  3. Oswiadczenie o niekaralności

                                                                                                                          Zatwierdzam:

                                                                                                                          Iwona Łukaszewska

                                                                                                                          Kierownik GOPS Ciechanów