INFORMACJA WÓJTA GMINY CIECHANÓW

 

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) oraz uchwały nr XIX/113/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2020 r. informuję o najważniejszych zmianach w gospodarce odpadami komunalnymi, które zaczną obowiązywać na terenie gminy Ciechanów od 1 sierpnia 2020 r.:

  1. 1.      Powszechny obowiązek segregacji:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia               13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) obowiązek segregacji będzie dotyczył wszystkich mieszkańców bez wyjątku,  również osoby, które dotychczas deklarowały jej brak.

  1. 2.      Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2020 r. będzie wynosiła 18 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych             w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi  będzie wynosiła 54 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Jednocześnie informuję, że w najbliższym czasie dostarczone zostaną do Państwa stosowne zawiadomienia o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującymi od 1 sierpnia 2020 r.

  1. 3.      Konieczność zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dla zdecydowanej większości mieszkańców zmiana przepisów nie oznacza konieczności składania nowych deklaracji (dla tych, którzy dotychczas zadeklarowali segregację odpadów komunalnych). Do złożenia nowej deklaracji zobowiązani są natomiast mieszkańcy, którzy do tej pory deklarowali brak segregacji odpadów komunalnych (osoby, które dotychczas zadeklarowały odbiór odpadów zmieszanych ze swojej posesji).

Deklaracja, o której mowa, właściciele nieruchomości składają pisemnie w Urzędzie Gminy Ciechanów (pokój nr 16) lub w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

 

 

WÓJT GMINY


/-/ Marek Kiwit