Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Droga Ujazdówek - Gorysze

top.png [501x42] 

Modernizacja drogi Ujazdówek – Gorysze.

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%
Beneficjent: Gmina Ciechanów

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Gmina Ciechanów zrealizowała projekt „Modernizacja drogi Ujazdówek – Gorysze” .Projekt ten współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy”
Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Całkowita wartość projektu wyniosła 2919383,32 zł
Wkład własny Gminy (Beneficjenta) wyniósł 437 907,50 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR wyniosła 2481475,82 zł tj. 85% wartości projektu.
Okres realizacji Projektu ustalono na:
Rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 4.03.2008
Zakończenie rzeczowe realizacji: 31.03.2011
Zakończenie finansowe realizacji: 29.04.2011
zakończenie realizacji Projektu: 29.04.2011

Modernizacja drogi Ujazdówek – Gorysze prowadzona była na odcinku 5,377 km.
Inwestycja ta polepszyła połączenia komunikacyjne na terenie gminy Ciechanów poprzez skomunikowanie drogi gminnej Ujazdówek – Gorysze z dwiema drogami powiatowymi oraz z drogą krajową numer 60.

Modernizacja drogi Ujazdówek – Gorysze  Modernizacja drogi Ujazdówek – Gorysze