Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

25 września 2017 14:29 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 września 2017 r.

RG.6733.18.2017.HP2.14

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 25 września 2017 r.

 

                Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 16/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym to jest:

- budowy linii kablowej SN 15 kV o długości około 380 m,

- budowy stacji transformatorowej 15 kV/0,4 kV - 1 szt.,

- budowy linii kablowej nN 0,4 kV o długości około 200 m,

- demontażu istniejących linii napowietrznych SN 15 kV i nN 0,4 kV o długości ok. 1.160 m.

Przedmiot decyzji jest planowany na działkach o nr ew.: 10/1, 10/6, 10/9, 25/1, 26/27, 26/28, 26/29, 26/30, 26/49, 27/13, 28/5, 28/6, 29/1, 31/2, 32/2, 33/3, 38, 39/3, 44/3, 44/5, 45/1, 45/2, 45/6, 46, 147, 149, 153, 160, 163 i 182 w obrębie Chruszczewo gmina Ciechanów.

 

                Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w godzinach od 900 do 1500 (z wyłączeniem dni świątecznych i sobót, tel. 23 672 26 46 w. 116).

 

                Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Ciechanów w terminie 14 od doręczenia.

 

                Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

                Zawiadomienie stron o wydanej decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

                Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano właścicielom nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja oraz Sołtysowi wsi Chruszczewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                                              WÓJT  GMINY  CIECHANÓW

                                                                                                                              Marek Kiwit

 

Przeczytano: 384 razy.| Wydrukuj|Do góry