Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

31 sierpnia 2017 08:06 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 sierpnia 2017 r.

 

RG.6733.5.2017.HP2.11

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

 

                Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanym postanowieniu prostującym omyłki oczywiste  decyzji Nr 5/2017 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 39/3, 147 i 160 w obrębie Chruszczewo gmina Ciechanów.

 

                Z postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w godzinach od 900 do 1500 (z wyłączeniem dni świątecznych i sobót, tel. 23 672 26 46 w. 116).

 

                Od postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoław-czego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Ciechanów w terminie 7 od doręczenia.

 

                Doręczenie postanowienia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jego wydaniu.

 

                Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano właścicielom nieruchomości na których będzie lokalizowana inwestycja oraz Sołtysowi wsi Chruszczewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                                              WÓJT  GMINY  CIECHANÓW

                                                                                                                              Marek Kiwit

 

Przeczytano: 221 razy.| Wydrukuj|Do góry