Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

25 sierpnia 2017 08:12 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ujazdówek oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek

Ciechanów 24 sierpnia 2017r.

PP.6724.2.2016.2017

PP.6724.3.2016.2017

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ujazdówek oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 oraz art. 54 ust. 2-3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/94/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego wsi Ujazdówek i Uchwały Nr XX/111/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6.09.2017r. do 29.09.2017r w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pok. Nr 16 w godzinach pracy urzędu. oraz na stronie internetowej: www.gminaciechanow.pl (zakładka: Komunikaty)

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 września 2017r. w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, narad (pierwsze piętro) o godz. 10ºº.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone:

1)      w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów;

2)      w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Gminy Ciechanów;

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@gminaciechanow.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.      

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej,  adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (nr działki i obrębu), w nieprzekraczalnym terminie do dnia                16 października 2017r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Ciechanów.

 

 

Przeczytano: 211 razy.| Wydrukuj|Do góry